17
2020
2017-03-27

W Repkach ruszają usługi opiekuńcze


Skarga mieszkańca na działalność wójta gminy Repki uznana została za bezzasadną – chodzi o zwrot kosztów dowozu do przedszkola. Ponadto w gminie rusza program usług opiekuńczych.

24 marca odbyła się sesja Rady Gminy Repki. Choć wydawało się, że głównym punktem obrad będzie rozpatrzenie skargi na działalność wójta, sprawa nie wzbudziła większych kontrowersji ani wśród radnych, ani obecnych mieszkańców.
Skarga złożona została do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przez mieszkańca gminy, Pana Wiesława Mlonka 8 lutego i dotyczy zwrotu kosztów dowozu dziecka do placówki edukacyjnej. Pan Wiesław ma 51 lat, jest rencistą. W 2014 roku zmarła jego małżonka – od tego czasu samotnie wychowuje 7-letniego syna. Przez rok otrzymywał od wójta zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola, jednak w następnych latach decyzja była odmowna. Mieszkaniec uważa, iż został potraktowany krzywdząco, a odmowa ma związek z sympatiami politycznymi - w wyborach samorządowych w 2014 roku włączył się w kampanię na rzecz kandydata do Rady Gminy z listy Prawa i Sprawiedliwości. Działalność polegała na zbieraniu podpisów, a kandydat wygrał. W następnym roku zwrot kosztów dowozu dziecka do przedszkola nie został przyznany. Wójt gminy, Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz motywowała odmowę tym, iż pierwsze dofinansowanie przyznane zostało z uwagi na trudną sytuację pana Wiesława – było to krótko po śmierci matki chłopca. Jednak w kolejnym wniosku pan Mlonek wskazał, iż odległość od domu do szkoły wynosi 1900 m - zaś przepisy jasno mówią, że by zwrot został przyznany, odległość ta powinna wynosić co najmniej 3 km. Na tej podstawie przyznana została decyzja odmowna. W roku 2016 mieszkaniec zwrócił się ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga została jednak oddalona. W bieżącym roku pan Mlonek ponownie wnosił o dofinansowanie dowozu syna – już nie do przedszkola, ale szkoły – jednak pomimo poparcia prośby przez siedlecką Delegaturę Kuratorium Oświaty, decyzja ponownie była odmowna. Następna była skarga do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Rada Gminy uznała ją za bezzasadną.

Pozostałe punkty obrad dotyczyły m.in. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Program obejmuje zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad kotami wolnożyjącymi, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Podjęta została również uchwała w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, w której Rada Gminy Repki wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego Polsce. Ponadto Rada uważa, że „wszelkie zmiany prawa samorządowego powinny być uprzednio poddane możliwie szerokim konsultacjom społecznym, we właściwym czasie i w odpowiednim trybie, w szczególności z przedstawicielami organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego”. Radni zaapelowali do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i polityków o „niepodejmowanie decyzji godzących w prawa wyborcze obywateli Rzeczypospolitej Polskiej” a także o „ podjęcie rzetelnych prac zmierzających do systemowego przeglądu prawa samorządowego, w szczególności prawa ustrojowego, a następnie wypracowania kompleksowej propozycji zmian w tym zakresie”. O sprzeciwie wójtów powiatu sokołowskiego wobec zapowiadanej dwukadencyjności pisaliśmy w numerze 7.

W gminie rusza także program usług opiekuńczych – podjęta została uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze przyznawane będą w drodze decyzji administracyjnej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, pracownika socjalnego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej w oparciu o przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy. Aby otrzymać pomoc w formie usług opiekuńczych, osoba ubiegająca się powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie. Jeżeli pomoc dotyczyć ma specjalistycznych usług opiekuńczych – potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie z określeniem szczegółowego ich zakresu. Cena 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych wynosić będzie 13 zł, zaś godzina specjalistycznych usług opiekuńczych – 15 zł (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Osobom w ciężkiej sytuacji finansowej pomoc udzielana będzie bezpłatnie.

Korzystając z licznej obecności mieszkańców Teresa Olszewska, kierownik Referatu rolnictwa, ochrony środowiska, inwestycji i gospodarki komunalnej, a jednocześnie viceprezes LGD Tygiel Doliny Bugu, zaprosiła obecnych na warsztaty serowarskie, które odbędą się 8 kwietnia oraz na coroczną imprezę 4 M, która odbędzie w Repkach 27 sierpnia. Gwiazdą sierpniowego wieczoru będzie Zenon Martyniuk, a przy tej okazji zaprezentować mogą się młode talenty disco polo. Wspomniane ogłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz stronach Urzędu Gminy Repki oraz LGD Tygiel Doliny Bugu.
PjoF

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

A co to za mis w niebieskiej sukni, ona jest wszędzie, bystrzacha.

Kaczor
2017-03-27 21:15:05
Strona 1/1


Dane kontaktowe