1
2020
2019-03-05

Takiej sesji dawno tam nie było...


We wtorek 26 lutego 2019 roku odbyła się VI sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka. Obrady przebiegały spokojnie do momentu podjęcia uchwały w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.

Na początku sesji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Lacka Stanisław Strzała, który powitał wszystkich przybyłych i przedstawił porządek obrad. Następnie dokonano sprawdzenia obecności. W obradach uczestniczyło 15 z 15 radnych.

Na wtorkową sesje zostali zaproszeni przedstawiciele Przychodni "Starówka", świadczącej usługi POZ w Jabłonnie Lackiej. Podczas konsultacji mieszkańcy przedstawiali swoje uwagi i zastrzeżenia co do funkcjonowania przychodni. Mówili między innymi o nieprzestrzeganiu godzin przyjęć pacjentów i długim czasie oczekiwania do specjalisty.

Następnie głos zabrał wójt Wiesław Michalczuk, który przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Przypomniał, że w styczniu na terenie gminy Jabłonna Lacka odbyły się zebrania sołeckie, na których wybrano nowych sołtysów. W 6 z 28 sołectw funkcję tę będą pełnić nowe osoby.

Wójt wspomniał również o porozumieniu zawartym pomiędzy województwem mazowieckim, województwem podlaskim, powiatem sokołowskim, powiatem siemiatyckim, gminą Jabłonna Lacka i gminą Perlejewo w sprawie budowy przeprawy mostowej na rzece Bug. Jak poinformował wójt, pierwszym etapem prac będzie wykonanie wizualizacji mostu pomiędzy Krzemieniem a Grannem. Projekt ma być ukończony do 15 marca 2019 r.

Pierwsza przyjęta tego dnia uchwała dotyczyła programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Jabłonna Lacka na lata 2017-2032. Za przyjęciem uchwały głosowało wszystkich 15 radnych.

Nieporozumienia i głosy sprzeciwu pojawiły się podczas punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa. Do tej pory sołtysi mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości 8% od zebranych kwot. Nowa uchwała wprowadziła jednak pewne zmiany. W 7 sołectwach wysokość prowizji dla inkasentów podwyższono do 15%. Wyższą prowizję przewidziano dla sołtysów z Krzemienia-Wsi, Krzemienia-Zagaci, Teofilówki, Tończy, Toczysk Średnich, Wieski i Wierzbic-Guz. Wprowadzona zmiana została uzasadniona próbą wyrównania kwot wynagrodzenia dla inkasentów. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Kolejna uchwała dotyczyła poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso. W porównaniu z poprzednim rokiem, tutaj również zaistniały zmiany. Do tej pory prowizja dla inkasentów wynosiła 8% od zebranej kwoty. Nowa uchwała obniżyła prowizję do 3%.

- Ponieważ opłata za wywóz śmieci podrożała nam o 140%, postanowiliśmy jej dodatkowo nie podwyższać. W pięciu gminach z terenu powiatu sokołowskiego z opłat na drodze inkasa zrezygnowało 5 gmin. W naszej gminie postanowiliśmy tę formę opłaty utrzymać z myślą o najstarszych mieszkańcach - mówił Przewodniczący Stanisław Strzała. - W naszej gminie jest złożonych 1200 deklaracji. Wysłanie nakazu zapłaty listem poleconym to koszt 7,80 zł. Gdyby wysłać te nakazy do wszystkich mieszkańców pocztą, to gmina musiałaby za to zapłacić 9.360 zł. Urząd Gminy nie może do gospodarki komunalnej dokładać, więc kwota ta jest doliczona do ceny odbioru odpadów. Po dokładnym przeliczeniu wyszło nam, że jeśli zamiast wysyłać nakazy pocztą, przekażemy je do rozdania inkasentom, to kwota ta zrównoważy się, jeśli ich prowizja wyniesie dokładnie 3%.

Z takiej zmiany nie byli zadowoleni sołtysi, którzy poświęcają swój wolny czas na rozniesienie kalendarzy, nakazów, a także zebranie opłat. Przewodniczący Stanisław Strzała wyjaśnił, że opłaty za wywóz śmieci podrożały, a więc prowizja za zebranie opłat również proporcjonalnie wzrasta. Dodatkowo przypomniał, że sołtys nie ma obowiązku bycia inkasentem i jeżeli któryś z sołtysów chce, może od razu zrezygnować z tej funkcji.

Dyskusja nad projektem uchwały trwała bardzo długo. Włączyli się w nią radni, wójt, a nawet radny powiatowy Jerzy Strzała. Pojawiły się propozycje, aby projekt uchwały poddać pod głosowanie na kolejnej sesji, gdy emocje opadną, a sołtysi będą mieli więcej czasu na zapoznanie się z jego treścią. O komentarz poproszono obecnego na sesji radcę prawnego Grzegorza Kobylińskiego.

- Moim zdaniem należałoby przyjąć tę uchwałę w takim kształcie, jaki został dziś przedstawiony. Sołtysi wykonali już część swojej pracy, więc należałoby im za nią zapłacić. Niepodjęcie tej uchwały wstrzyma ten proces. Należy pamiętać, że treść uchwały można zmienić na każdej kolejnej sesji Rady Gminy, tak samo, jak w każdej chwili można zmienić inkasentów - mówił radca.

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu.

Kolejna uchwała dotyczyła obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, która określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Dzięki wprowadzonej uchwale grupa mieszkańców może wystąpić do organu stanowiącego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W gminie Jabłonna Lacka taka grupa musi liczyć co najmniej 100 osób. Wszyscy radni byli za podjęciem uchwały.

Kończąc posiedzenie, wójt Wiesław Michalczuk podziękował wszystkim za zaangażowanie, zainteresowanie sprawami gminy oraz żywą dyskusję. Podkreślił, że każda uwaga jest cenna i warta wysłuchania. Jednocześnie zaapelował, aby dyskusje na sesji odbywały się w sposób merytoryczny, kulturalny i z poszanowaniem rozmówcy.


Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe