29
2022
2013-04-22

Starsi potrzebują pomocy


Raport „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009 - 2011” pokazuje, że w perspektywie demograficznej system opieki nad osobami starszymi wymaga działań dostosowawczych i przygotowujących na nową sytuację.
Złożoność spraw i problemów dotycząca seniorów powoduje konieczność współpracy wielu podmiotów i instytucji publicznych oraz niepublicznych. Są wśród nich: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, uczelnie, szkoły, policja, samorządy, organizacje społeczne i organizacje pozarządowe.
W ramach więzi międzypokoleniowych, osobami starszymi opiekuje się przede wszystkim rodzina. Dopiero gdy tego wsparcia nie ma, powinno wkraczać państwo – stwierdził Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
Wojewoda wystąpi do odpowiednich organów o utworzenie i rozwój na terenie województwa mazowieckiego poradni i oddziałów geriatrycznych oraz psychogeriatrycznych. Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie geriatrii i chorób wewnętrznych przygotują projekt wyceny świadczeń geriatrycznych (odzwierciedlający realne koszty) i wystąpią z propozycją zmian do prezesa NFZ. Wojewoda skieruje do Ministerstwa Zdrowia listę usprawnień ochrony zdrowia seniorów poprzez m.in. tworzenie zespołów opieki nad chorymi powyżej 65 roku życia, uruchomienie dziennych oddziałów szpitalnych realizujących krótkotrwałą diagnostykę czy opracowanie programu zdrowotnego dotyczącego osób starszych. Istotne będzie również zapewnienie finansowania usług medycznych w domach pomocy społecznej w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku 77 gmin z województwa mazowieckiego, które nie świadczą swoim mieszkańcom usług opiekuńczych, wojewoda wystąpi o zorganizowanie tego typu pomocy.
Dostosowanie do potrzeb seniorów struktury świadczeń zdrowotnych, zapewnienie kompleksowej opieki geriatrycznej, zintegrowanie z różnymi formami pomocy społecznej i aktywizacji może pozwolić na zmniejszenie zapotrzebowania na świadczenia szpitalne. Działania z zakresu promocji zdrowia i kształtowanie postaw prozdrowotnych powinny być wdrażane od najmłodszych lat tak, aby każdy z nas miał szansę zdrowo starzeć się.
Ważne dla wypracowania kompleksowego wsparcia seniorów jest umiejętne prowadzenie polityki społecznej oraz współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Oprócz utrzymania liczby miejsc w domach pomocy społecznej należy również rozwijać model opieki dziennej - specjalistycznej pomocy pielęgniarskiej, psychologicznej oraz socjalnej w środowisku domowym. Opieka dzienna jest rozwiązaniem mniej kosztownym, niż całodobowa. Przede wszystkim pozwala na częściowe funkcjonowanie osoby starszej w środowisku domowym. Raport wskazuje na potrzebę podnoszenia kompetencji kadry pomocy społecznej oraz realizację skierowanych do osób starszych programów, dotyczących: profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej a także budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez angażowanie organizacji zrzeszających młodzież w działania na rzecz seniorów.
Punktem wyjścia dla powstania raportu było starzenie się społeczeństwa. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego odsetek osób powyżej 65 roku życia wzrośnie w naszym kraju z 13,8% (2011 r.) do ponad 23% w roku 2035. Polska ma też jeden z najniższych wśród państw europejskich wskaźnik łóżek geriatrycznych na liczbę mieszkańców – 9 na 100 tys. ludności (osiągniecie średniej europejskiej wymaga utworzenia 7,6 tys. miejsc). Potrzeby w zakresie liczby geriatrów należy ocenić na minimum 800 specjalistów, natomiast w zakresie liczby poradni geriatrycznych na około 350. Na Mazowszu w 2011 roku pracowało 16 lekarzy geriatrów. W związku z tym, leczeniem osób w podeszłym wieku zajmują się głównie lekarze innych specjalności.
Wśród działań na rzecz seniorów można wskazać Narodowy Program Zdrowia zakładający aktywizację fizyczną i społeczno-kulturalną osób starszych, odgrywające coraz większą rolę Uniwersytety Trzeciego Wieku czy też fora działające przy wojewodzie. Zainaugurowana 14 listopada 2011 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kampania „Bezpieczny senior” miała na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych oraz ochronę ich interesów, jako konsumentów.

opr. lK

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe