31
2019
2019-01-08

Radni uchwalili budżet na przyszły rok


W czwartek 27 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Chociaż nieobecnych było aż pięciu radnych, pozostali wszystkie uchwały podjęli zgodnie i jednomyślnie.

W obradach wzięło udział 12 radnych. Nieobecni byli Leszek Iwaniuk, Jarosław Puścion, Jarosław Misiak, Wojciech Jańczuk i Łukasz Śmiejkowski.

W punkcie przewidzianym na interpelacje mieszkańców powiatu głos zabrali sołtysi z gminy Kosów Lacki oraz Burmistrz Jan Słomiak. Dziękowali byłemu i obecnemu Staroście oraz byłemu i obecnemu Zarządowi za inwestycje drogowe realizowane w miejscowościach: Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty oraz Łomna. Podziękowania skierowane zostały również do Senatora RP Waldemara Kraski, który wspierał wszystkie inwestycje.

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu na przyszły rok. Jego projekt pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisję stałe. Opinie Zarządu Powiatu Sokołowskiego przedstawiła Starosta Elżbieta Sadowska:

- Przekładając państwu projekt budżetu powiatu sokołowskiego na przyszły rok, zdaję sobie sprawę z tego, że stoją przed nami nowe wyzwania. Jest to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych tj. utworzenie centrum przesiadkowego wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu oraz scalenia gruntów i rozpoczęcie prac poscaleniowych na terenie czterech obiektów: Łuzki, Czekanów, Sabnie i Kolonia Hołowienki. Czeka na nas również dokończenie inwestycji na drodze do Paprotni od miejscowości Kobylany Górne do granicy powiatu. Jest to odcinek o długości 5,405 km. Zależy nam również na jak największej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w tym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na przebudowę dróg kategorii powiatowej na terenie całego powiatu. Konieczne jest także dostosowanie działań do zmieniającej się koniunktury na rynku zamówień publicznych, gdzie coraz częściej rządzą prawa pracownika, a nie pracodawcy. W najbliższych latach realizacja inwestycji w głównej mierze zależeć będzie od prowadzonej polityki racjonalizacji wydatków bieżących.

Według projektu budżetu na rok 2019 ustalono dochody powiatu w łącznej kwocie 84.104.009,08 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 52.803.184,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 31.300.824,20 zł. Wydatki ustalono w łącznej kwocie 85.904.009,08 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 46.972.804,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.931.204,09 zł. Deficyt budżetu powiatu wysokości 1.800.000,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Projekt nowego budżetu poparło wszystkich 12 radnych.

Radni jednogłośnie podjęli również uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placu sportowo-rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim oraz w sprawie uchwalenia “Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem lokalnym na lata 2019-2023”.

Podczas sesji wybrano również radnych delegowanych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej przy wojewodzie. Będą to radni Sławomir Wróblewski i radny Grzegorz Kobyliński.

Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Zmiany podyktowane były ostatnimi wyborami i zmianami w lokalnych samorządach. Ze składu Rady odwołano Krzysztofa Młyńskiego i Iwonę Wasilewską oraz (w związku ze złożoną rezygnacją) Martę Sosnowską. Radni jednogłośnie zdecydowali, że w Radzie Społecznej SPZOZ zasiadać będą: Przewodnicząca Rady - Starosta Elżbieta Sadowska, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - Jerzy Błoński oraz Tadeusz Bieliński, Ireneusz Błoński, Wiesław Michalczuk, Ewa Agnieszka Częścik, Jan Słomiak, Mieczysław Sobieszczak, Grażyna Sikorska, Apolonia Stasiuk i Ireneusz Piotr Wyszyński.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w dniu 26 listopada 2018 roku przez pana Dariusza Skibniewskiego, dotyczącej działań starosty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “wykonanie zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego w sezonie 2018/2019”. Pan Dariusz Skibniewski nie zgodził się z decyzją starosty o odrzuceniu oferty jego firmy tj. DAREX-BRUK w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Radni jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu do projektu uchwały możemy przeczytać, że oferta skarżącego została odrzucona, ponieważ wymagane w postępowaniu wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym terminie. 
Katarzyna Dybowska
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe