43
2019
2018-07-11

Radni byli zgodni i jednomyślni


W środę 27 czerwca odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka. Radni i mieszkańcy debatowali o bieżących wydarzeniach, planowanych inwestycjach i remontach dróg. Najważniejszym tematem było zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok Wójtowi Gminy.

Na początku sesji Skarbnik Urzędu Gminy Grażyna Strąk zapoznała wszystkich zgromadzonych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Rada Gminy dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła budżet na 2017 rok, którego kwotę dochodów ustalono na 15 334 044 zł w tym, a kwotę wydatków na 17 134 044 zł. Deficyt budżetowy uchwalono w wysokości 1 800 000 zł. Przychody budżetu z tytułu kredytów zaplanowano w kwocie 2 206 500 zł, a rozchody tj. spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 406 500 zł. W 2017 roku Rada Gminy dwunastoma uchwałami dokonała zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach. Wójt Gminy pięcioma zarządzeniami dokonał zmian budżetu w ramach upoważnień oraz rozdysponował 23 000 zł rezerwy. Po dokonanych zmianach na koniec 2017 roku planowane dochody wyniosły 17 492 837 zł., a planowane wydatki 18 646 767 zł.

Budżet gminy Jabłonna Lacka na koniec 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 205 717 zł. Stan zadłużenia na koniec ubiegłego roku wyniósł 1 391 221 zł, co stanowi 8,0% dochodów wykonanych. Spłaty pozostałych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat nastąpią w latach 2018 – 2022.

Kolejnym punktem obrad była informacja Wójta Gminy na temat wykonania zadań za 2017 rok. Wójt Wiesław Michalczuk przybliżył obecnym najważniejsze inwestycje wykonane w minionym roku. Były to m.in. wykonanie przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem nakładek asfaltowych, przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 390314W Gródek - Teofilówka, przebudowa przepustu na most w ciągu drogi gminnej nr 390316W ul. Stawowa w Jabłonnie Lackiej, utwardzenie placów przed remizami OSP Mołożew i OSP Wierzbice Strupki, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bujały – Morszków, budowa chodnika we wsi Czekanów, przebudowa drogi powiatowej Nr 3909W w Toczyskach, zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzierzby, rozbudowa zaplecza kuchennego przy Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej, utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Przyroda bez tajemnic” w miejscowości Krzemień, utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Toczyskach Średnich, utwardzenie terenu przy drodze gminnej w Jabłonnie Średniej (ul. Długa) oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3909W ul. Klonowa w Jabłonnie Lackiej.

W 2017 roku w całości przekazano planowane dotacje w kwocie 364 336,45 zł dla Powiatu Sokołowskiego zgodnie z Uchwałami Rady Gminy o udzieleniu pomocy finansowej przy realizacji następujących zadań: przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3909W na odcinku Jabłonna Lacka – Toczyski, przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3921W na odcinku Mołożew – Skrzeszew Etap I oraz przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3921W na odcinku Jabłonna Lacka – Gródek.

W ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka zostały wykonane odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Morszków i Ludwinów oraz odcinek sieci kanalizacyjnej na ul. Łąkowej w Jabłonnie Lackiej.

W zakresie zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego – wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Jabłonna Lacka, Bujały Mikosze, Bujały Gniewosze” w partnerstwie z Powiatem Sokołowskim wykonano dokumentację techniczną oświetlenia.

Po zapoznaniu radnych z pozytywnymi opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna Lacka przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Równie zgodnie udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Po gratulacjach i wręczeniu kwiatów Wójt Wiesław Michalczuk podziękował radnym za przyznanie absolutorium. Dziękował im także za aktywne działania na rzecz Gminy, merytoryczne dyskusje podczas sesji oraz wsparcie i zaufanie, jakim darzyli go podczas kolejnej kadencji. Swoje podziękowania skierował także do wszystkich pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, dyrektorów szkół, strażaków, policjantów, właścicieli firm i przedsiębiorstw leżących na terenie gminy oraz wszystkich mieszkańców.

Wójt podkreślił, że cieszy go zgoda panująca między radnymi i fakt, że zawsze potrafią się porozumieć. Zaznaczył, że ich gospodarność i chęć służenia wszystkim mieszkańcom napawają go ogromną dumą.

Obecny na sesji radny powiatowy Jerzy Strzała zauważył, że w wielu lokalnych samorządach panuje niezgoda i spory pomiędzy radnymi. Tym bardziej gratulował Wójtowi i radnym z Jabłonny, że pomimo takich „trendów” potrafią zgodnie procedować i cieszyć się z otrzymanych dotacji czy wykonanych inwestycji.

W punkcie przewidzianym na sprawy różne radni oraz mieszkańcy debatowali m.in. o inwestycjach realizowanych w ramach RIT, szkodach wyrządzonych przez suszę, planach budowy mostu pomiędzy gminami Jabłonna Lacka i Perlejewo, remoncie sali w Gminnym Ośrodku Kultury, remoncie kościoła w Gródku oraz odrestaurowaniu kapliczki św. Jana Nepomucena w Jabłonnie Lackiej. Dodatkowo radni zdecydowali o przekazaniu brakujących środków na remont drogi w kierunku miejscowości Nowomodna.

XLIII Sesja Rady Gminy Jabłonna Lacka zakończyła się absolutoryjnym tortem oraz toastem za dobrą i owocną współpracę wzniesionym kieliszkiem szampana.
 

Katarzyna Dybowska
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe