17
2020
2017-12-20

Podsumowanie gminnych inwestycji drogowych


GMINA BIELANY

Modernizacja, remonty dróg to jedne z priorytetowych zadań inwestycyjnych realizowanych obecnie przez Gminę Bielany. Pozyskane duże środki z zewnątrz ułatwiają realizacje inwestycji drogowych. Gmina Bielany ciągle się rozwija i zabudowywane zostają coraz to nowe obszary, dlatego też stan dróg ma duże znaczenie przy lokalizacji nowych domów i inwestycji. W miarę możliwości budżetowych staramy się na bieżąco wykonywać remonty dróg poprzez żwirowanie oraz wykonywanie nowych nawierzchni.

Podczas wieloletniego i wielotonażowego użytkowania doszło do znaczących uszkodzeń konstrukcji jezdni co spowodowało deformację nawierzchni dróg. Komunikacja na wielu odcinkach stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników.

Tragicznie przedstawia się stan dróg powiatowych na terenie gminy Bielany. Gmina Bielany na bieżąco poprzez swoja gminną spółkę PUK Bielany remontuje asfaltowe drogi gminne, naprawia drogi żwirowe i polne.

W 2017 roku zrealizowano następujące inwestycje drogowe:

Przebudowano część drogi gminnej Bielany Jarosławy – Wańtuchy na odcinku 2,23 km. Zadanie zrealizowano w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
DOTACJA: 700 000,00 zł
Wkład Gminy: 177 968,84 zł
Wartość – 877 968,84 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 390118W w miejscowości Bielany Wąsy, na odcinku od km 0+000 do km 0+330, na odcinku 0,330 km.
Zadanie zrealizowano w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
DOTACJA: 100 000,00 zł
Wkład Gminy: 46 158,50 zł
Wartość – 146 158,50 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Księżopole Komory – Paczuski Duże. – inwestycja zrealizowana z dotacji ze środków związanych w wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Wartość kosztorysowa robót – 332 685,48 zł brutto.
DOTACJA – 150 000,00 zł brutto.
Wkład Gminy – 182 685,48 zł brutto.

Powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją asfaltową i grysami – inwestycje wykonane ze środków własnych.
Zadanie Nr 1 - remont drogi gminnej w m. Błonie Małe
Wartość– 55 193,79 zł brutto.
Zadanie Nr 2 - remont drogi gminnej (Wiechetki Małe - Wiechetki Duże)
Wartość – 38 216,10 zł brutto
Zadanie Nr 3 – remont drogi gminnej w miejscowości Kożuchów (kier. do szkoły)
Wartość – 23 400,36 zł brutto.
Zadanie Nr 4 – remont drogi gminnej w miejscowości Kożuchów (od SUW)
Wartość – 23 080,95 zł brutto.

Gmina Bielany pod względem inwestycji drogowych kończy rok 2017 z sukcesami i zadowoleniem. Był to  trudny rok dla inwestorów- nie wszystkie samorządy wykonały zaplanowane remonty i budowę dróg. My dzięki dotacji z rezerwy celowej Wojewody Mazowieckiego zadanie wykonaliśmy.


GMINA SABNIE

Gmina Sabnie również postawiła na remonty dróg. W ramach renowacji przebudowano drogi do gruntów rolnych, utrwalono powierzchnię dróg i zadbano o dostawę odpowiedniego kruszywa. Gmina stara się remontować drogi na bieżąco, a wszystko dzięki gospodarności, uważnemu planowaniu budżetu i pozyskiwaniu nowych dotacji.

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowościach Suchodół Włościański i Hołowienki:
- długość 1200 m 
- koszt: 244 422,87 zł 
- dotacja: 88 000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych udzielona przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Sabnie:
- koszt 109 743,70 zł 
- Nieciecz Włościańska: 330 m 
- droga gminna Kupientyn - Nieciecz Włościańska: 2200 m

Dostawa kruszywa łamanego do naprawy dróg wraz z jego wbudowaniem frakcji 0-31,5 mm polegającej na ułożeniu kruszywa z układarki kruszyw i zagęszczeniu walcem drogowym:
- Stasin: 640 m 
- Sabnie (ul. Poprzeczna): 170 m 
- Tchórznica Włościańska: 540 m


GMINA REPKI

W kończącym się roku Gmina Repki wydała na inwestycje drogowe prawie 2,5 miliona złotych. Za te pieniądze, korzystając ze środków własnych i zewnętrznych, udało się przebudować 6,078 kilometrów dróg gminnych oraz utwardzić place przy obiektach użyteczności publicznej.

Dzięki dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przebudowana została droga gminna od drogi krajowej Nr 62 do wsi Wierzbice Górne o łącznej długości ponad 2,140 km i szerokości 5 m poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej. 
Całkowita wartość 731 009,61 zł. Dotacja 150 000,00 zł.

Kolejne inwestycje drogowe gmina zrealizowała ze środków własnych, tj:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karskie dł. 0,400 km poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na kwotę brutto 139 617,82 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów o dł. 0,468 km poprzez wykonanie przepustów rurowych, podbudowy i nawierzchni asfaltowej na kwotę brutto 309 117,73 zł.
- Przebudowa drogi w m. Wasilew Szlachecki – działka nr 62 i 69 na odcinku o dł. 0,140 km poprzez ustawienie krawężników betonowych dł. 283 m, ułożenie korytek ściekowych dł. 160m, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz nawierzchni z płyt betonowych ECO na kwotę brutto 94 775,23 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Repkach – ul. Starowiejska o dł. 0,320 km na kwotę 62 569,99 zł. i ul. Źródlana o dł. 0,588 km na kwotę 110 306,07 zł. Prace polegały na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropieniu podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. 
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wasilew Szlachecki o dł. 0,092 km na kwotę 37 726,70 zł. poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz regulacji pionowej zaworów wodociągowych;
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skwierczyn-Dwór – Skwierczyn-Wieś na dł. ok. 0,330 km na kwotę 261 751,15 zł. Prace polegały m.in. na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, skropieniu podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przepusty rurowe, korytka ściekowe, rurociąg z rur PVC na dł. 103 m, profilowanie poboczy.
- Przebudowa drogi gminnej Wyrozęby-Podawce – Ostrowiec o dł. 1,600 km na kwotę 432 277,75 zł. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie robót pomiarowych wraz ze wznowieniem granic pasa drogowego dla celów realizacji przebudowy drogi, robót ziemnych, usunięcie zakrzaczenia i karczowanie drzew, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię, wykonanie dolnej warstwy podbudowy jezdni z kruszywa łamanego, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, profilowanie i zagęszczenie poboczy, ułożenie przepustu rurowego o dł. 8 m, wykonanie pionowego oznakowania drogi. 
- Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z przebudową drogi gminnej w Wasilewie Szlacheckim poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 15 m2, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wokół świetlicy wiejskiej oraz obsianie trawą terenu pomiędzy drogą a świetlicą. Wartość robót wyniosła 106 289,53 zł.
- Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Liszki na kwotę 43 901,68 zł
Zakres prac polegał na wykonaniu chodnika z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej na dojeździe do świetlicy wiejskiej;
- Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wyrozębach – Podawcach W ramach robót wymieniona została kostka brukowa przed wejściem głównym do szkoły oraz wykonany ciąg komunikacyjny od strony wejścia do biblioteki. W miejscu gdzie zatrzymują się i parkują samochodami rodzice dowożący dzieci do placówki, wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 109 106,33 zł.

Kolejnych kilka inwestycji drogowych Gmina Repki zrealizowała wspólnie z powiatem sokołowskim. Dzięki naszemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu udało się m.in. wyremontować drogi kategorii powiatowej, tj.:
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3926W na odcinku Kamianka - Czekanów 
o długości 250 mb, gm. Repki. Wartość 74.360,61 zł, wkład gm. Repki 37 180,31 zł (50 %);
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3927W w miejscowości Kamianka na odcinku o długości 150mb, gm. Repki. Wartość 51.512,25 zł, wkład gm. Repki 25 756,13zł (50 %);
- Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3933W w miejscowości Liszki na odcinku 
o długości 135mb, gm. Repki. Wartość 48.532,96 zł, wkład gm. Repki 24 266,48 zł (50 %);
- Przebudowa – modernizacja drogi kategorii powiatowej Nr 3927W na odcinku Józin – Kamianka od km 0+430 do km 1+650, o dł. 1245 mb – etap I, gm. Repki. Wartość 481.248,79 zł, wkład gm. Repki 165.704,35 zł (34,43 %).

W realizacji jest jeszcze:
Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3921W na odcinku Mołożew – Skrzeszew – etap I. W ramach zadania wykonane zostanie obustronne odtworzenie rowów na odcinku o dł. 2,5 km. Wartość 36 000,00 zł, wkład gm. Repki 18 000,00 zł (50 %);
Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3932W w Wyrozębach - Podawcach, gm. Repki. Wartość 150 000,00 zł, wkład gm. Repki 75 000,00 zł (50 %).


GMINA STERDYŃ

W roku 2017 Gmina Sterdyń dokonała remontu wielu dróg kategorii gminnej. Władze przeznaczyły na ten cel zaoszczędzone środki własne oraz środki z dotacji i dofinansowań. Prace możliwe były dzięki wsparciu m. in. Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W minionym roku zostały poczynione następujące inwestycje drogowe:

- „Przebudową drogi gminnej w m. Kamieńczyk”. Droga została wykonana z mieszanki kruszywa na odcinku 0,920 km za kwotę 138 888,99 PLN. W ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał na ww. zadanie kwotę 69 000 PLN. 

- „Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń - Dzięcioły - Chądzyń od km 1+745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km” – dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 939 725,00 PLN. Wartość całkowita zadania - 1.210.481,95 PLN. 

- „Przebudowa drogi gminnej 390912W Chądzyń – Kolonia Seroczyn - Seroczyn od km 0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km”. – dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 524.423 PLN. Wartość całkowita zadania 695.382,25 PLN. 

- Trwa realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej 390921W ul. Nowoprojektowana w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łącznej długości 0+277 km” – dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 200 000,00 PLN. Wartość całkowita zadania 271 241,00 PLN. 

- „Przebudowa drogi w miejscowości Szwejki” - wartość całkowita zadania – 65 000,00 PLN

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mursy/Kuczaby” wartość całkowita zadania - 29 643 PLN. 

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Ratyniec” wartość całkowita zadania – wartość całkowita zadania - 116 604 PLN. 

- „Przebudowa chodnika w Sterdyni na u. Strażackiej” na odcinku 202 m. Wartość całkowita zadania - 38 057,29 PLN

- „Przebudowa chodnika w miejscowości Dzięcioły Bliższe” na odcinku 50 m. Wartość całkowita zadania – 7 575,57 PLN

Droga Chądzyń - przed i po remoncie:Droga Dzięcioły Dalsze - przed i po remoncie:
Info / Fot.: UG Bielany, UG Sabnie, UG Repki, UG Sterdyń

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

A co z drogą Skibniew -Hilarów,kiedy będzie robiona?Dotacja chyba na to była?

olaf
2017-12-20 17:29:25
Strona 1/1


Dane kontaktowe