2
2020
2018-09-25

OSP Hołowienki wiekiem równa Niepodległej


W niedzielne popołudnie 16 września
w Hołowienkach obchodzono 100. rocznicę powstania miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Lokalne święto wpisało się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, miało więc wyjątkowo uroczysty charakter
i bogaty program.

Rozpoczęła je Msza św. w intencji strażaków, celebrowana przez Biskupa Drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Tuż przed nabożeństwem ks. biskup w obecności mieszkańców i proboszcza Parafii Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie ks. kan. Piotra Arbaszewskiego poświęcił nowy krzyż wzniesiony na granicy miejscowości, przy drodze prowadzącej do Zembrowa.

W Eucharystii uczestniczyli strażacy z miejscowej OSP, poczty sztandarowe z jednostek
z terenu gminy, liczni goście i mieszkańcy. Był też obecny ks. kan. Krzysztof Kisielewicz, kapelan powiatowy strażaków; ks. Tomasz Szmurło, sekretarz Biskupa Ordynariusza oraz Proboszcz Parafii. W homilii Ks. Biskup mówił miedzy innymi o powołaniu strażaków i ich poświeceniu, podkreślał potrzebę wspólnoty i współdziałania z drugim człowiekiem, walce ze słabościami, lepszym życiu, zgodnym z wolą Bożą. Wtedy czeka nas „kraina życia”. Nawiązując do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Niech każdy z was zwiększa sumę dobra w sobie samym, a wtedy kraj stanie się lepszy”. Cytował też H. Sienkiewicza i bł. Urszulę Ledóchowską. Homilię zakończył słowami modlitwy: „Boże, naucz nas prawdziwej i czynnej miłości, obdarz wszystkie narody miłością i pokojem”.

Następnie uczestnicy zgromadzenia liturgicznego wzięli udział w części oficjalnej Jubileuszu, która przebiegała zgodnie z okolicznościowym ceremoniałem, a jej wagę podkreślał udział Zespołu Instrumentalnego Varsovia  Quintet. Druh Edward Benedykciuk, dowódca uroczystości, złożył meldunek druhowi Wojciechowi Wicherskiemu, członkowi prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego i Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie, przy dźwiękach hymnu państwowego, na maszt została podniesiona flaga państwowa. Dariusz Dąbrowski, Prezes OSP w Hołowienkach powitał zaproszonych gości i wszystkich zebranych oraz przedstawił historię jednostki. O jej wyjątkowych dziejach napiszemy w następnym numerze.
Istotną częścią wydarzenia było nadanie OSP Hołowienki nowego sztandaru. Akt jego fundacji odczytała Krystyna Hilaruk, przewodnicząca Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, córka ś.p. Lucyny Maksimiak, niezmiernie zasłużonej dla lokalnej społeczności. Poświęcony przez ks. bp. Tadeusza Pikusa sztandar został wręczony pocztowi sztandarowemu.

Na budynku remizy odsłonięto tablicę pamiątkową, którą ks. biskup poświęcił. Napis na tablicy brzmi: „WDZIĘCZNI TYM, KTÓRZY TWORZYLI HISTORIĘ OCHOTNICZEGO RATOWNICTWA POŻRNICZEGO ORAZ TYM, KTÓRZY WALCZYLI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY, W 100. ROCZNICĘ POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HOŁOWIENKACH ORAZ 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI – MIESZKAŃCY HOŁOWIENEK.”

Jak na Jubileusz przystało, nie zabrakło odznaczeń. Na początku sztandar OSP Hołowienki został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa od Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP otrzymali:
Jan Romaniuk, Stanisław Filipczuk, Zenon Matusik, Stefan Siemeniuk, Edward Oksięciuk
i Mieczysław Jóźwik; Medal Srebrny: Tadeusz Filipczuk, Krzysztof Hilaruk, Jerzy Komosa, Stanisław Komosa, Sławomir Piątkowski; Medal Brązowy – Tadeusz Mielańczuk, Wojciech Romaniuk, Andrzej Siemieniuk, Marek Szymański, Henryk Zembrowski; odznakę „STRAŻAK WZOROWY” od Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Dariusz Dąbrowski, Krystyna Hilaruk, Marcin Kołodziejczuk, Łukasz Kołodziejczuk, Janusz Krysiak, Bogumiła Małkińska, Piotr Małkiński, Krystyna Oksięciuk, Kamil Oksieciuk, Agnieszka Olichwierczuk, Artur Olichwierczuk, Krzysztof Siemieniuk, Piotr Świątek, Mateusz Zając. Wielu druhów otrzymało odznakę „ZA WYSŁUGĘ LAT”.

Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nadał Jednostce OSP W Hołowienkach oraz Tadeuszowi Andrzejczukowi, który przez
42 lata był komendantem jednostki i działał w różnych strukturach OSP, wcześniej za swoje zaangażowanie otrzymał wiele odznaczeń, a obecnie służy radą i pomocą kolejnym pokoleniom strażaków. Tadeusz Andrzejczuk otrzymał też pamiątkową statuetkę od strażaków, Sołtysa i Rady Sołeckiej w Hołowienkach. Dyplomy od Marszałka Struzika za szczególne zaangażowanie na rzecz jednostki otrzymali: Krystyna Hilaruk, Krystyna Oksięciuk, Agnieszka Olichwierczuk, Krzysztof Siemieniuk, Piotr Świątek.

Nie zabrakło czasu na wystąpienia gości, między innymi posła Marka Sawickiego, wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, Starosty Sokołowskiego Leszka Iwaniuka, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej: Artura Gonery, Zastępcy Mazowieckiego Komendanta PSP i Tomasza Wilka, Komendanta Powiatowego PSP, Wójta Gminy Sabnie Ireneusza Piotra Wyszyńskiego. Gratulowali druhom z jednostki OSP Hołowienki pięknego jubileuszu, życząc  dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym,
a także przekazywali prezenty dla jednostki. Pojawiły się nawiązania do zbliżających się wyborów samorządowych. Były też listy gratulacyjne, m.in. od Wojewody Zdzisława Sipiery i Waldemara Pawlaka, prezesa ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast organizatorzy dziękowali licznym sponsorom.

Po części oficjalnej odbył się koncert pieśni patriotycznych „DROGI DO WOLNOŚCI – STRAŻACY NIEPODLEGŁEJ”. Wystąpił Zespół Instrumentalny Varsovia  Quintet pod dyrekcją Jacka Jaszczuka oraz soliści Teatru Muzycznego w Łodzi i Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego: Bogumiła Dziel – Wawrowska i Piotr Rafałko. Koncert poprowadził Ryszard Nowaczewski – Członek Zarządu Oddziału WZ OSP RP. Program artystyczny nawiązujący do charakteru spotkania zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sabniach. Uroczystość ubogacała wystawa obrazów Marka Romaniuka
z Hołowienek i prace uczniów Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach, ekspozycja kronik: OSP, Klubu Rolnika i Koła Gospodyń Wiejskich w Hołowienkach. Organizatorzy przygotowali też okolicznościową publikację, którą drukiem wydało Efekt Studio.

J.O. 


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowienkach

Początki
20 listopada 1918 roku, u progu niepodległości ojczyzny, Roman Żółkowski – właściciel majątku w Grodzisku oraz Stefan Wiktorzak, Józef Osipiak, Wincenty Banasiuk, Józef Romaniuk, Konstanty Kielemoniuk, Jan Szymański, Kazimierz Krasnodębski, Jan Filipczuk, Stanisław Filipczuk, Antoni Mielańczuk i Edward Klimczuk z Hołowienek powołali do życia Ochotniczą Straż Ogniową w Hołowienkach. Prezesem został Stefan Wiktorzak, komendantem – Roman Żółkowski, gospodarzem – Józef Romaniuk. Jako jedyna jednostka straży w gminie, była jednocześnie jednostką Straży Ogniowej Gminy Sabnie.

Strażnica
Pierwszą siedzibą straży była szopa, zbudowana w 1919 roku z drewna ofiarowanego przez Józefę Wandę Moniuszko z Mniszek-Tchórznickich, właścicielkę majątku w Sabniach, i Romana Żółkowskiego. W 1924 r., na placu przekazanym przez Wincentego Banasiuka wzniesiono kolejną remizę – drewnianą, ale o większej powierzchni, z wozownię i salą widowiskową. Budynek powstał dzięki zaangażowaniu wszyscy mieszkańcy oraz wsparciu J.W. Moniuszko i R. Żólkowskiego. W 1935 r. na tym samym placu wzniesiono remizę z betonowych pustaków. W 1944 r. niemiecki okupant przed wycofaniem się zniszczył sprzęt pożarniczy i wnętrze budynku. Po zakończeniu wojny strażacy wyremontowali remizę, zakupiono mundury, sprzęt, motopompę. Obecną remizę oddano do użytku w 1969 roku. W parterowym obiekcie z czerwonej cegły mieści się garaż na samochód, sala widowiskowa i trzy pomieszczenia z zapleczem kuchennym.

Sztandar
Pierwszy sztandar, ufundowany przez lokalną społeczność, jednostka otrzymała w 1924 roku. Matką chrzestną została Józefa Wanda Moniuszko. Sztandar ten obecnie znajduje się w kościele parafialnym w Zembrowie. Drugi sztandar został ufundowany przez mieszkańców wsi w 1969 roku z okazji jubileuszu 50-lecia OSP. W czasie Jubileuszu
100-lecia jednostka otrzymała nowy sztandar.

Władze
Kolejni prezesi po S. Wiktorzaku to Antoni Nazarczuk, Stefan Bazelczuk, Jan Dąbrowski. W 1958 r. stanowisko prezesa powierzono Henrykowi Romaniukowi, naczelnikiem został Tadeusz Andrzejczuk, a gospodarzem – Jan Romaniuk. Kolejni prezesi to: Tadeusz Filipczuk (od 2001 r.), Zbigniew Osipiak (2006 r.), Wojciech Romaniuk (2008 r.) Obecny Zarząd, wybrany w 2016 r. przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP: Prezes - Dariusz Dąbrowski, Wiceprezes-Naczelnik - Marcin Kołodziejczuk, Zastępca Naczelnika - Tadeusz Mielańczuk, Skarbnik - Krystyna Hilaruk, Sekretarz - Krystyna Oksięciuk, Gospodarz - Piotr Świątek, Członek Zarządu - Krzysztof Siemieniuk.

Pojazdy
Przez długie lata strażacy do pożarów wyjeżdżali wozem konnym. Wykorzystywano zwierzęta z gospodarstw głównie Jana Andrzejczuka, Antoniego Romaniuka, Jana Maliszewskiego, Bolesława Romańczuka i Henryka Sołtysiaka. Od II poł. lat 50. XX w. strażacy wyjeżdżając do akcji gaśniczych korzystali z ciągnika Kółka Rolniczego, które w Hołowienkach powstało. W latach 50. pozyskano też z wojskowego demobilu samochód – Ford Canada. Służył kilka lat. Na początku lat 70. OSP Hołowienki otrzymała pożarniczego Żuka, który służył przez blisko 20 lat. W 1990 roku został on wymieniony na Żuka A-156. 1998 roku na wyposażeniu jednostki jest też Star GBA.

Działalność społeczna i kulturalna
Strażacy z Hołowienek, podobnie jak i pozostali mieszkańcy, byli bardo zaangażowani
w działalność na różnych polach, w tym w sferze kultury. Już w  1918 roku z inicjatywy nauczycielki Ireny Kujawiakówny powstał Amatorski Zespół Teatralny Straży Ogniowej, który z  „Herodami” docierał do każdej chaty. Przyjmowano ich chętnie i  nie żałowano grosza. Duszą zespołu był Jan Dąbrowski, pomagał mu nauczyciel z Sabni – Józef Trzciński. Zaangażowani w pracę zespołu po II wojnie to m. in. Tadeusz Andrzejczuk, Henryk i Jan Romaniuk, Lucyna Maksimiak, Polikarp Oksięciuk, Edward Wasielczuk Wojciech Hilaruk, Maria Łomot, Czesława Danielak, Irena Romańczuk, Teresa Szymańska. W 1964 r. zespół doceniono w powiecie - został zarejestrowany w  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W 1967 roku grupa przystąpiła do Konkursu „Wieś bliżej teatru”. Wyjeżdżano do Sokołowa Podlaskiego na przedstawienia Państwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej, wystawiali sztuki, które prezentowano też w sąsiednich miejscowościach. Nadal popularnością cieszyło się widowisko „Herody”.
W 1969 r. powstało Koło Miłośników Teatru, zespół otrzymał I nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie „Wieś bliżej teatru”. To pobudziło ambicje.

Z inicjatywy zarządu OSP w 1970 r. w remizie otwarto „Klub Rolnika” - miejsce spotkań wszystkich mieszkańców. Gospodarzem została druhna Lucyna Maksimiak, przewodniczącym Społecznej Rady Klubu - naczelnik OSP Tadeusz Andrzejczuk. Działało Koło Miłośników Książki, kółko recytatorskie, sekcja szachowa, warcabowa i tenisa stołowego, odbywały się różnego rodzaju prelekcje m.in. z zakresu uprawy roślin, stosowania nawozów sztucznych, hodowli zwierząt, zdrowego żywienia, ochrony zdrowia itp. Organizowano również okolicznościowe imprezy z okazji świąt państwowych oraz innych wydarzeń związanych z życiem mieszkańców. Jesienią 1971 roku w klubie rozpoczęto cykl wystaw, imprez, spotkań z artystami i prelegentami na temat sztuki współczesnej. Inicjatywę nazwano Galerią Sztuki Hołowienki. Było to przedsięwzięcie bardzo nowatorskie, budziło duże zainteresowanie mieszkańców gminy, a nawet powiatu. Klub współpracował z Powiatowym Ośrodkiem Kultury w Sokołowie Podlaskim, był znany w całej Polsce. Zdobywał liczne nagrody za inicjatywy kulturalne i społeczne, n.p.
I miejsce w Konkursie Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie „Na najlepszy wiejski klub kultury w roku 1970/1971”, I nagroda i medalu na IV Ogólnopolskiej Giełdzie Programowej Klubów i Domów Kultury w Szczecinie w 1973 r. za program „Złote Gody”, do którego scenariusz napisała Lucyna Maksimiak. Hołowienki gościły wówczas wielu znanych artystów, m.in. Hankę Bielicką i Mieczysława Wojnickiego. Klub prowadził również działalność w zakresie propagowania ochrony przeciwpożarowej. Organizowano prelekcje, konkursy plastyczne, prowadzono foto-gazetkę pod nazwą „Nasza OSP w działaniu", wystawiano program estradowy „Kwiaty dla naszej OSP". W latach 1975-1977 klub brał udział w konkursie organizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP pt. "Tworzymy powszechny front przeciwpożarowy", zajmując V miejsce w skali kraju. Klub zakończył działalność w czasie stanu wojennego
i niestety już jej nie podjął. Wiedzę na temat działalności OSP i innych organizacji społecznych w Hołowienkach dokumentują kroniki klubu i Koła Gospodyń Wiejskich, prowadzone przez ś.p. Lucynę Maksimiak.

Inne osiągnięcia
Do końca lat 80. Ochotnicza Straż Pożarna oprócz sekcji seniorów męskiej i żeńskiej posiadała drużyny młodzieżowe: dziewcząt i chłopców. Na zawodach zdobywano liczne nagrody, a jednostka znana była w całym województwie. 25 czerwca 1974 roku w Hołowienkach zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP. 29 maja 1978 r. w 60. rocznicę działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowienkach, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych nadał jednostce Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Ostatnie lata
W 2012 roku działalność OSP w Hołowienkach ożyła na nowo. Wyremontowano remizę, dokonano wymiany bramy garażowej i wszystkich okien w budynku. Rok później w ramach projektu z funduszy unijnych pod nazwą „Przyszłość naszej wioski zależy od nas samych” przeprowadzono gruntowny remont z modernizacją trzech pomieszczeń świetlicy. W ramach projektu pod nazwą „OSP w Hołowienkach poprzez sport promuje zdrowy styl życia” w 2014 roku zagospodarowano teren wokół remizy: wykonano ogrodzenie, wyłożono część placu kostką brukową, zasiano trawę, wyposażono plac zabaw dla dzieci, zorganizowano część rekreacyjną dla dorosłych oraz zakupiono sprzęt do ćwiczeń i gier sportowych. W latach 2016 - 2018 przeprowadzono remont pozostałej części budynku remizy - wykonano instalację centralnego ogrzewania, wybudowano łazienki, wyremontowano dużą salę.

W parafii
Miejscowi druhowie od początku swojej działalności biorą udział we wszystkich uroczystościach i świętach kościelnych. W kościele parafialnym w Zembrowie zespół teatralny w Wigilię Bożego Narodzenia przed pasterką wykonywał kolędy i pastorałki. Przedstawiano również „Herody”. Strażacy corocznie trzymają straż przy Grobie Pańskim, biorą udział w procesji rezurekcyjnej, upamiętniają wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków, uczestnicząc w uroczystej Mszy św.

Na podstawie okolicznościowej publikacji oprac. J.O.
« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe