2
2020
2013-08-16

Odpowiedź starosty na list burmistrza


Szanowny Panie Burmistrzu.

Odpowiadając na skierowany do mnie list, chciałbym Pana oraz mieszkańców Powiatu poinformować – od 1 września 2013 r. punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zacznie ponownie działać na terenie Sokołowa Podlaskiego, w jego dotychczasowej siedzibie. Jednocześnie zaniepokojony wyrażoną w nim oceną spraw związanych z funkcjonowaniem SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, a w szczególności oceną organizacji pomocy lekarskiej w godzinach nocnych i w dni świąteczne, chciałbym dokonać wyjaśnień, które z pewnością uspokoją zarówno Pana jak i mieszkańców naszego Powiatu. Za Pana przykładem wykorzystuję do tego formułę listu otwartego.
W sierpniu br. ciągła pomoc medyczna w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczona jest w izbie przyjęć SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. Dodatkowo, dla pacjentów zapisanych do POZ w SP ZOZ został uruchomiony gabinet zabiegowy, w którym pełniony jest dyżur pielęgniarski w godzinach od 18.00 do 22.00 w dni powszednie i od 8.00 do 22.00 w niedziele i święta. W przypadkach nagłego zagrożenia zdrowotnego mieszkańcy Powiatu objęci są niezależnym od funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ratownictwem medycznym, realizowanym przez SP ZOZ „RM Meditrans” SPR i TS w Siedlcach. Zatem, Panie Burmistrzu, proszę nie wprowadzać mieszkańców Powiatu w błąd – nie są oni pozbawieni należnej pomocy lekarskiej i nie ma konieczności korzystania z pomocy medycznej w sąsiednich powiatach. Pełną pomoc medyczną można uzyskać przez 24 h na dobę na terenie Sokołowa Podlaskiego.
Panie Burmistrzu, Zarząd Powiatu Sokołowskiego doskonale wie, jak ważną rolę w życiu mieszkańców Powiatu pełni SP ZOZ, doskonale zna jego cele i zadania. Dlatego też wspiera wszelkie działania jego dyrektora mające na celu poprawę jakości świadczonych usług oraz naprawę jego finansów. Decyzja o rozwiązaniu dotychczasowej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawierającej niekorzystne dla SP ZOZ zapisy, była decyzją rozważną i przemyślaną. Szkoda, że nie zainteresował się Pan wcześniej jej powodami. Wypowiedzenia dokonano w ostatnim dniu kwietnia 2013 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu. Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa w jakiej znajduje się SP ZOZ nie pozwalała i nadal nie pozwala na dodatkowe, comiesięczne generowanie straty w wysokości ok. 50000 zł związanej z funkcjonowaniem drugiego, nie objętego miesięcznym ryczałtem R1 zespołu NPL. Powiat Sokołowski był zawsze obszarem zabezpieczenia do 100 000 osób mającym prawo do ryczałtu miesięcznego R2 i w konsekwencji do co najmniej dwóch zespołów nocnej i świątecznej pomocy opłacanych ze środków NFZ. Prawo to od stycznia 2012 r. straciliśmy. Wielokrotnie występowaliśmy do NFZ o jego przywrócenie. Mimo że zgodnie z danymi GUS ludność ogółem Powiatu w dniu 31 grudnia 2012 r. wyniosła 56 264 osób decydujące znaczenie miała przekazywana do MOW NFZ statystka dotycząca udzielonych porad i realizowanych wyjazdów, nie wskazująca na konieczność funkcjonowania na tym obszarze dwóch finansowanych ze środków Funduszu zespołów NPL. Nie jest winą dyrektora SP ZOZ ani Zarządu Powiatu, że NFZ dopiero w czerwcu ogłosił postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie nowego realizatora świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu sokołowskiego. Na postępowanie to nie wpłynęła żadna oferta. Żadna oferta nie wpłynęła również na ogłoszenie 3 lipca 2013 r. drugie postępowanie konkursowe. SP ZOZ nie przystąpił do ogłaszanego dwukrotnie konkursu, ponieważ lekarze zatrudnieni w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej i jednocześnie w SP ZOZ nie wyrazili zgody na pracę przy jednym zespole NPL. Nie pomogła nawet złożona lekarzom przez Panią Dyrektor propozycja podwyższenia stawki za 1 godzinę dyżuru. W sytuacji, w której wyniku dwóch postępowań konkursowych nie wyłoniono podmiotu do realizacji na terenie naszego Powiatu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Pani Dyrektor po raz kolejny negocjowała z lekarzami możliwość dyżurowania przy jednym zespole NPL. Uzyskana zgoda pozwoliła na udział SP ZOZ w pozytywnie zakończonych rokowaniach i na podpisanie z NFZ obowiązującej od 1 września 2013 r. stosownej umowy.
Panie Burmistrzu, SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w pełni zasłużył na uzyskany w dniu 10 lipca 2013 r. Certyfikat ISO 9001:2008 za wdrożenie i skuteczną realizację systemu zarządzania jakością zgodnie z ww. normą. Pragnę Pana w tym miejscu uspokoić, poprzedzający jego nadanie audyt certyfikacyjny przeprowadzony został w okresie, w którym wiadomym było, że umowa o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej została przez dyrektor SP ZOZ wypowiedziana.
Na koniec, chciałbym się odnieść do sprawy umarzania przez Pana zobowiązań podatkowych SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim z tytułu podatku od nieruchomości. Dokładnie wiem, że w latach 2004 – 2008, gdy funkcję dyrektora SP ZOZ pełnił Pan Tadeusz Ciołkowski, wydał Pan co najmniej 8 decyzji umarzających zaległości podatkowe. Do ich wydania nie potrzebne były Panu żadne dodatkowe dokumenty w rodzaju plan rozwoju i naprawy sytuacji finansowej SP ZOZ mino, że we wnioskach ówczesnego dyrektora określana była ona jako bardzo trudna. Od 2012 r., mimo wystąpień dyrektorów popartych programami naprawczymi, nie dokonał Pan żadnego umorzenia, a nawet więcej, na Pana żądanie obciążona została hipoteka przymusowa SP ZOZ na łączną wotę 143 007 zł. Ostatnią, już prawomocną, decyzję odmawiającą umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wydał Pan 11 lipca 2013 r. Nie mógł Pan tego dnia wiedzieć, że od 1 sierpnia przez okres jednego miesiąca nie będzie działał w Sokołowie Podlaskim punkt nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Odmówił Pan umorzenia zaległości podatkowych mimo że SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim zachował dotychczasową formę organizacyjno-prawną i wszystko robimy, żeby nadal w takiej formie działał. A przecież obiecał Pan to umorzenie dyrektor SP ZOZ i Zarządowi Powiatu. A może najwyższy czas przestać obiecywać, przestać siać panikę, a zacząć konstruktywnie działać na rzecz bardzo dużej grupy potencjalnych pacjentów SP ZOZ – mieszkańców Sokołowa Podlaskiego, stanowiących przecież 1/3 mieszkańców Powiatu. Proponuję wspólne działanie wspierające starania Zarządu Powiatu i Pani Dyrektor SP ZOZ o zachowanie dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej Zakładu i znaczną poprawę jego kondycji finansowej, a na początek – zgodnie ze złożoną przez Pana obietnicą, umorzenie zaległości podatkowych SP ZOZ.

Starosta LESZEK IWANIUK

 


« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe