2
2020
2018-01-30

Nieodpłatna pomoc prawna


 Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Sokołowskim codziennie przez  4 godziny świadczona jest usługa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla mieszkańców naszego powiatu.

Funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4, w budynku Starostwa Powiatowego obsługiwany przez adwokata i radcę prawnego w godzinach 8.00 - 12.00 (poniedziałek, czwartek, piątek ) i 1300-1700 (wtorek, środa).

Drugi w Gminie Jabłonna Lacka wraz z jego zamiejscowymi oddziałami  w Gminie Sabnie, Gminie Sterdyń oraz Gminie Repki, prowadzony przez organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere, 04-474 Warszawa,  ul. Amałowicza-Tatara 7, obsługiwany przez adwokata według następującego harmonogramu:

- Gmina Jabłonna Lacka – 13.00 - 17.00 poniedziałek i piątek;
- Gmina Sabnie – 7.45 - 11.45 wtorek;
- Gmina Repki – 7.30 - 11.30 środa;
- Gmina Sterdyń –12.00 - 16.00 czwartek.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży, lub
9) o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego.

Osoby w/w wykazują uprawnienie do uzyskania pomocy prawnej poprzez:

Ad.1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Ad.2) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

Ad.3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

Ad.4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

Ad.5 ) i 6) przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

Ad. 7) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

Ad 8) przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę;

Ad.9) złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba jest uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-6 i 8.

Info: powiat-sokolowski.pl

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Czyli pomocy prawnej brak!.

popo
2018-02-01 16:13:36
Strona 1/1


Dane kontaktowe