1
2020
2018-12-11

Na sesji o podatkach i chodniku w Rozbitym Kamieniu


We wtorek, 4 grudnia odbyła się trzecia w tej kadencji sesja Rady Gminy Bielany. Radni obradowali m.in. nad przyszłorocznymi podatkami, a wójt poruszył kwestię budowy długo wyczekiwanego chodnika w Rozbitym Kamieniu, który według zapowiedzi zostanie położony jeszcze przed końcem roku.

 Po powitaniu wszystkich obecnych na sali i przedstawieniu porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Bielany Ireneusza Błońskiego, radni przeszli do realizacji przyjętego porządku obrad.

Wójt Zbigniew Woźniak przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

- Nie składamy nierealnych obietnic, dotrzymujemy słowa. Właśnie trwa układanie nawierzchni na drodze krajowej nr 63, od przejazdu kolejowego do Bielan. W 2019 roku dzięki bardzo dobrej współpracy z GDDKiA zostanie położona nowa nawierzchnia w Kowiesach, łącznie z położeniem chodnika i wykonaniem oświetlenia, oraz kanalizacją deszczową
– rozpoczął swoje sprawozdanie wójt.

W dalszej części sprawozdania poinformował o finalizacji zakupu nowej piaskarki oraz dwóch pługów odśnieżnych na zimę z GDDKiA, które gmina powinna otrzymać do końca bieżącego roku w celu utrzymania dróg gminnych i powiatowych zimą.

Poruszył także sprawę budowy chodnika w Rozbitym Kamieniu, od wysokości garażu strażackiego do końca granicy cmentarza parafialnego, i poinformował, że udało się dojść do porozumienia w tej sprawie z nowym Zarządem Powiatu Sokołowskiego. -
Od 4 lat nie mogliśmy się doczekać. Z tego co wiem, na Boże Narodzenie ten chodnik będzie zrobiony - powiedział wójt. Dla gminy jest to bardzo ważna inwestycja, gdyż droga powiatowa w tym miejscu jest często uczęszczana, a duży ruch ciężarowy stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, konduktów pogrzebowych i osób odwiedzających cmentarz parafialny.

W swoim wystąpieniu wójt zwrócił się do zgromadzonych z informacją o projektach realizowanych w Zespole Oświatowym w Bielanach-Jarosławach oraz w Rozbitym Kamieniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W listopadzie zamontowane zostały nowoczesne pracownie komputerowe, odpowiadające potrzebom szkół. W ramach projektów odbywa się wiele dodatkowych zajęć, a szkoły są doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne – poinformował.

Następnie po prezentacji zmian w budżecie gminy Bielany na 2018 rok przez Skarbnik Gminy Barbarę Zawadzką, radni podjęli nową uchwałę budżetową. Radni poinformowani zostali m. in. o rozstrzygniętym przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkursie ofert pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”, w ramach którego gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł na budowę Ławki Niepodległości w Bielanach-Żyłakach.

Radni jednomyślnie podjęli wszystkie uchwały związane z wysokością przyszłorocznych podatków w gminie Bielany. Na tym samym poziomie, co w bieżącym roku pozostanie w 2019 r. cena skupu żyta, wynosząca w gminie 52 zł za 100 kg. Na jej bazie naliczana jest wysokość podatku rolnego; utrzymana zostanie również cena sprzedaży drewna, potrzebna do ustalenia wysokości podatku leśnego, tj. 180 zł za 1m3.

W podatku od nieruchomości radni gminy wprowadzili kosmetyczne zmiany, spowodowane w głównej mierze wzrostem górnych stawek kwotowych obwieszczonych przez Ministerstwo Finansów. W związku z tym zdecydowano o pozostawieniu stawek podatku od nieruchomości na poziomie z 2018 r., z wyjątkiem podwyższenia stawek podatku w przypadku: gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi z jezior i zbiorników sztucznych do 4,71 zł od 1 ha powierzchni; gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji do 3,09 zł od 1m2 powierzchni; budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym do 10,98 zł za 1m2 powierzchni użytkowej; budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń do 4,78 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Na tym samym poziomie pozostaną stawki podatku od transportu.

Radni, po zapoznaniu przez Sekretarz Gminy Krystynę Długołęcką z rocznym programem współpracy Gminy Bielany z organizacjami pozarządowymi, uchwalili, że gmina zabezpieczy na jego realizację kwotę 30 tys. zł z przeznaczeniem na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów.

Przedostatni punkt obrad sesji to sprawy różne. Sekretarz Gminy zapoznała Radę z nową ustawą określającą zasady tworzenia kół gospodyń wiejskich, które na mocy nowych uregulowań mogą rejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR oraz zachęcała do aktywnego tworzenia i zrzeszania się kobiet w kołach, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych.

Na koniec sesji Rady Gminy głos zabrali mieszkańcy oraz sołtysi, a także przedstawiono wnioski i skargi mieszkańców dotyczące bieżących spraw.

Ewelina Wolska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe