17
2020
2018-07-03

Mimo trudności absolutorium dla Burmistrza przyznane


W czwartek 21 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim odbyła się sesja absolutoryjna. Pomimo negatywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radni miejscy zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. i przyznali absolutorium Burmistrzowi.

Budżet Miasta na rok 2017 został uchwalony 22 grudnia 2016 r. Zakładał on dochody w wysokości 81 605 012 zł, wydatki w kwocie 85 427 856 zł oraz deficyt budżetu równy 3 822 844 zł.

W trakcie roku w planie dochodów i wydatków zostały dokonane zmiany. Radni miejscy podjęli 5 uchwał w celu dostosowania planu dochodów do zmienionej wielkości subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz weryfikowania i dostosowania planu inwestycji umożliwiającego dokonanie rozstrzygnięć przetargowych. Zmian w planie dokonano także zarządzeniami Burmistrza wynikającymi ze zwiększeń dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Burmistrz dokonał także zmian w budżecie, dokonując przesunięć w obrębie działów na podstawie upoważnień ustawowych i tych zawartych w ustawie budżetowej. Wynikały one głównie z wniosków zgłaszanych przez dyrektorów szkół, kierownika CPS i Skarbnik Miasta.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu Miasta na koniec 2017 r. wyniosły 79 045 925 zł, natomiast wydatki budżetowe 82 608 191 zł. Inwestycje zrealizowane w 2017 r. wyniosły 5 459 691 zł. Z rozliczenia rocznego powstała nadwyżka z tytułu wolnych środków w wysokości 520 712 zł, co zgodnie z ustawą o finansach publicznych będzie stanowić dochód budżetu roku 2018. Rok sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 3 562 265 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. zaopiniował negatywnie przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za 2017. W uchwale możemy przeczytać, że w sprawozdaniu stwierdzono dokonanie wydatku w wysokości 195 000 zł bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ponadto w uchwale RIO zapisano, że wydatki bieżące (77 148 500 zł) były wyższe od dochodów bieżących (76 373 753 zł) powiększonych o wolne środki (416 649 zł). Oznacza to, że nie został zachowany wymóg określony w art. 242 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Sokołów Podlaski wnikliwie przeanalizowała opinię RIO i wystosowała wniosek, w którym wyjaśniła zaistniałe nieprawidłowości.

We wniosku możemy przeczytać: „Rada Miejska w dniu 19 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/165/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta w roku 2017, która dotyczyła ustalenia dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 195 000 zł w dziale 900-90017 § 2650. Burmistrz Miasta polecił wykonać uchwałę i służby finansowo-budżetowe przekazały dotację w dniu 22 grudnia 2017 r. W sprawozdaniu RB28S za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r., które było sporządzone w styczniu i przesłane do RIO 22 stycznia 2018 r. wydatek z tytułu dotacji wykazany jest zgodnie z obowiązującym planem. W dniu 26 stycznia 2018 r. do Burmistrza Miasta wpłynęło pismo RIO wraz z uchwałą Nr 2.18.2018 Kolegium RIO w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/165/2017 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta w roku 2017 r. RIO ustaliła plan wydatków przywracając stan sprzed podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Sokołowie Podlaskim. W wyniku tych działań ustalona dotacja dla zakładu budżetowego stała się wydatkiem bez planu. Uchwała RIO wpłynęła w roku następnym po roku budżetowym, w związku z tym Burmistrz Miasta, jak również Rada Miejska nie mieli możliwości podjęcia czynności, które pozwoliłyby wprowadzić zmiany przywracające poprawny stan prawny w budżecie Miasta w roku 2017. Komisja Rewizyjna zauważa ponadto, że przekazana dotacja w wysokości 195 000 zł dla zakładu budżetowego wróciła na rachunek budżetu Miasta Sokołów Podlaski. Komisja po analizie realizacji budżetu, stwierdza, że w pozostałych działach i rozdziałach budżetu zachowana była dyscyplina wydatków.”

Ponadto w swoim wniosku Komisja Rewizyjna odwołała się do zarzutu RIO stwierdzającej niezachowanie zasady wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która nakazuje, aby wydatki bieżące nie przekraczały dochodów bieżących. Komisja wyjaśniła, że w ciągu roku podjęto wiele działań, mających na celu wyegzekwowanie dochodów należnych budżetowi miasta z podatków, opłat i innych należności. Zdaniem Komisji, przyczyn ciężkiej sytuacji należy dopatrywać się w trudnościach finansowych takich podmiotów gospodarczych jak: SPZOZ, Zakład Pracy Chronionej „CHEGOS”, PKS Sokołów Podlaski i innych. Dodatkowo odnotowano niski poziom wpływów z CIT, niskie zainteresowanie wynajmem i dzierżawą nieruchomości miejskich oraz kupnem nieruchomości komunalnych. Dodatkowym obciążeniem dla budżetu była reforma oświaty i inwestycje z nią związane tj. dostosowanie placówek oświatowych do nowych działań, remonty i adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wzrost zatrudnienia w oświacie, a tym samym wynagrodzeń dla nauczycieli, zwiększenie dotacji dla szkół salezjańskich oraz uruchomienie oddziału zamiejscowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Repkowskiej. Odnosząc się do uwag RIO, Komisja zauważa, że Rada Miejska podjęła w dniu 14 marca 2018 r. uchwałę Nr XXX/174/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie wykonanie ubiegłorocznego budżetu i wnioskowała za przyznaniem absolutorium Burmistrzowi. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Skład Orzekający RIO również zaopiniował go pozytywnie.

Podczas sesji radni miejscy głosowali za zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego Miasta Sokołów Podlaski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 oraz za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi. Obie uchwały zostały przyjęte 11 głosami „za” i 2 „przeciw”. Przeciwni przyjęciu uchwał byli radni Zygmunt Wycech i Robert Doliński. W głosowaniu nie brali udziału radni Krystyna Matysiak oraz Grzegorz Kobyliński, gdyż nie byli obecni na sesji.

Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej powiedział:

- Przy uchwalaniu tego budżetu powiedziałem, że jest to budżet bardzo ambitny i życzyłem nam wszystkim, aby udało się go zrealizować. Dziś chyba możemy powiedzieć, że się to udało. Wykonane tak trudnego budżetu w granicach 93% to duży sukces. Nie da się bez zgrzytów zrealizować tak ruchliwego tworu jakim jest budżet, zwłaszcza jeśli jest on w takiej wysokości.

Na zakończenie dyskusji Burmistrz Bogusław Karakula podziękował za przyznanie absolutorium, pogratulował wszystkim radnym i obiecał, że inwestycje, których nie udało się zrealizować w roku 2017 zostaną zrealizowane w roku bieżącym.
 Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [2]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Jedyny Wycech i ten młody z opozycji nie dali się wkręcić i nie głosowali za.

Radni bezradni
2018-07-07 13:46:07

Dziwne by było jakby nie dostał.

Franko Polo
2018-07-05 16:41:35
Strona 1/1


Dane kontaktowe