17
2020
2019-07-02

Kto otrzymał absolutorium i wotum zaufania?


Ostatnie dwa tygodnie upłynęły pod hasłem sesji absolutoryjnych. Wójtowie z każdej gminy, burmistrzowie Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego, a także Zarząd Powiatu podsumowali miniony rok z poparciem radnych.

     Pierwsza sesja absolutoryjna w naszym powiecie odbyła się 10 czerwca w gminie Sokołów Podlaski. Wójt Janusz Kur przedstawił radnym, sołtysom oraz przybyłym na sesję mieszkańcom raport o stanie gminy. Jest to swoiste podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Radni przyjęli raport, a wójtowi jednogłośnie udzielili wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018, które wcześniej zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną, radni gminy Sokołów Podlaski jednogłośnie przyznali absolutorium wójtowi Januszowi Kur. Jak przyznał wójt, absolutorium to zasługa przede wszystkim pracowników Urzędu Gminy, którzy codziennie wykonywali naprawdę ciężką pracę. Podziękował również za współpracę radnym gminnym i zauważył, że to oni najlepiej wiedzą, jakie inwestycje są najbardziej potrzebne mieszkańcom.

     Kolejna sesja została zwołana w gminie Jabłonna Lacka w dniu 14 czerwca. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy wotum zaufania dla wójta Wiesława Michalczuka przyznało wszystkich 14 obecnych radnych. Wykonanie budżetu za rok 2018 zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO oraz Komisję Rewizyjną. Głosowanie za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna Lacka przebiegło zgodnie, a radni byli jednomyślni. Absolutorium przyznano jednogłośnie. Wójt Wiesław Michalczuk podziękował za zaufanie radnych oraz owocną współpracę podczas zeszłego roku. Dziękował również pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom jednostek organizacyjnych, sołtysom oraz mieszkańcom. Przyznał, że wspólne wypracowanie celów mimo różnicy zdań jest największym sukcesem wszystkich zaangażowanych w realizację zeszłorocznego budżetu.

     18 czerwca sesja absolutoryjna odbyła się w gminie Sabnie. Po przedstawieniu przez wójta Ireneusza Piotra Wyszyńskiego raportu o stanie gminy wotum zaufania przyznało mu wszystkich 13 obecnych radnych. RIO oraz Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Absolutorium dla wójta zostało przyznane jednogłośnie. Jak przyznał Wójt Ireneusz Piotr Wyszyński, dzięki 13 głosom "za" już po raz 13 przyznano mu absolutorium. Jak się więc okazało „trzynastka” może być liczbą szczęśliwą. Wójt podziękował radnym za poparcie, a pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę w trakcie minionego roku.

     19 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta Sokołów Podlaski, podczas której wotum zaufania zostało przyznane jednogłośnie burmistrzowi Bogusławowi Karakuli. Obszerny raport o stanie miasta został pozytywnie przyjęty przez wszystkich radnych. Budżet za 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany przez RIO oraz wszystkie komisje. Również absolutorium dla Bogusława Karakuli zostało przyznane jednogłośnie. 14 obecnych radnych głosowało "za". Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Hardej pogratulował burmistrzowi i wręczył mu kwiaty. Jak przyznał, ubiegłoroczny budżet był bardzo ambitny, lecz dzięki staraniom wielu ludzi udało się go pomyślnie zrealizować. Burmistrz Bogusław Karakula podziękował radnym za przyznane absolutorium i wyznał, że jest wzruszony wynikiem głosowania.

     W gminie Bielany sesja absolutoryjna odbyła się 25 czerwca. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy wotum zaufania dla wójta Zbigniewa Woźniaka zostało przyznane 15 głosami "za". Głosowali tak wszyscy obecni na sesji radni. Po pozytywnym zaopiniowaniu budżetu za 2018 rok przez komisję rewizyjną i RIO, absolutorium dla wójta zostało przyznane jednogłośnie. Po podjęciu uchwały radni oraz sołtysi przekazali włodarzowi gratulacje oraz kwiaty. Zbigniew Woźniak podziękował za współpracę pracownikom Urzędu Gminy, radnym, sołtysom, kołom gospodyń wiejskich, organizacjom pozarządowym, strażakom, policjantom oraz wszystkim, którzy współpracują z gminą Bielany.

     W gminie Repki sesja absolutoryjna odbyła się 26 czerwca. Tutaj również uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok zostały podjęte jednogłośnie. Wybrana w ubiegłym roku na stanowisko wójta Apolonia Stasiuk była szczerze wzruszona. Dziękowała wszystkim za zaufanie, współpracę oraz okazane wsparcie. Zobowiązała się dalej aktywnie pracować na rzecz mieszkańców oraz całej gminy Repki.

     Tego samego dnia sesja absolutoryjna odbyła się w gminie Sterdyń. Wójt Grażyna Sikorska po przedstawieniu raportu o stanie gminy otrzymała wotum zaufania od wszystkich 15 obecnych radnych. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO, a za przyznaniem Wójt absolutorium wnioskowała Komisja Rewizyjna. Tę ważną dla Grażyny Sikorskiej uchwałę przyjęto również jednogłośnie. Wójt Grażyna Sikorska dziękowała radnym za udzielone absolutorium i pozytywną ocenę jej ubiegłorocznej pracy. Szczególne podziękowania skierowała do skarbnik gminnej Marii Boguckiej oraz swojego zastępcy Tomasza Rostkowskiego. Dziękowała także sołtysom za sprawną komunikację z mieszkańcami oraz aktywne działanie w swoich sołectwach.

     26 czerwca sesja absolutoryjna odbyła się również w gminie Ceranów. Tamtejsza wójt Ewa Agnieszka Częścik to stanowisko piastuje od jesieni ubiegłego roku. Mimo swojej krótkiej kadencji zyskała sympatię radnych, sołtysów oraz mieszkańców. Wotum zaufania zostało jej udzielone większością głosów. 13 radnych głosowało "za", a tylko jeden z nich był przeciw. Po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok przez RIO oraz Komisję Rewizyjną, absolutorium dla Wójt zostało przyznane 13 głosami "za". Jeden radny wstrzymał się od głosu. Po ogłoszeniu wyników głosowania Ewa Agnieszka Częścik otrzymała kwiaty od Przewodniczącego Rady Gminy i podziękowała radnym oraz pracownikom Urzędu Gminy za owocną współpracę. Jak przyznała, pierwsze absolutorium jest dla niej szczególne ważne. Jest to wyraz zaufania radnych, które wyrazili zdecydowaną większością głosów, pomimo dotychczasowej krótkiej kadencji.

     Również 26 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Sokołowskiego. Po przedstawieniu raportu o stanie powiatu, radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok również zostało przyjęte jednogłośnie. Wcześniej zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO oraz Komisję Rewizyjną. Za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu wnioskował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Grzegorz Kobyliński. Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie. Starosta Elżbieta Sadowska dziękowała radnym, pracownikom Starostwa Powiatowego oraz wszystkim, którzy w minionym roku pracowali na rzecz mieszkańców powiatu. Do podziękowań przyłączył się Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk.

     Ostatnia sesja absolutoryjna w naszym powiecie odbyła się w Kosowie Lackim. 28 czerwca wotum zaufania dla burmistrza Jana Słomiaka zostało przyznane zdecydowaną większością głosów. 14 radnych głosowało "za", jeden radny "przeciw". Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Pozytywnie zaopiniowały je RIO oraz Komisja Rewizyjna. Absolutorium dla burmistrza przyznało wszystkich 15 radnych. Po ogłoszeniu wyników głosowania Burmistrz Jan Słomiak otrzymał kwiaty oraz gratulacje od Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Wiesława Wiśniewskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Ewy Arciechowskiej. W swoim przemówieniu wyraził wdzięczność za wynik głosowania i dziękował wszystkim, którzy działają na rzecz dobra gminy.

     Okres wakacji to czas przerwy w obradach. Zwyczajne sesje rad gmin oraz powiatu zostaną wznowione jesienią.
KDC 
Fot. KDC; UG Sokołów Podlaski; UG Jabłonna Lacka; UM Sokołów Podlaski; UG Bielany; UG Repki; UG Sterdyń, UMiG Kosów Lacki

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe