17
2020
2016-11-04

Kredyt na deficyt budżetowy


 XXVII Sesja Rady Gminy Sabnie, która odbyła się w piątek 21 października miała bogaty porządek obrad. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami, w tym informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz o podjętych zarządzeniach. Ze sprawozdania wynika m.in., że obniżono ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków OSP.
Była też analiza oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady, radnych i pracowników zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za 2015 r. Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Kamil Bolesta złożył obszerną informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. Radni przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I półrocze 2016 r.
Jednogłośnie i prawie bez dyskusji radni przegłosowywali propozycje uchwał. Dodajmy, że radny Tadeusz Kościuszko wyraził opinię o potrzebie składania wniosków o dofinansowywanie inwestycji z funduszy zewnętrznych. Przyjęto następujące uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026; w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1 300 tys. na pokrycie deficytu budżetowego; w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”; w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
Na podstawie tej ostatniej zwiększono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 121.212,89 Zł - wprowadzono dotację z MUW przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 12.861.099,23 zł, z czego dochody bieżące - 12.445.909,87 zł, dochody majątkowe - 415.189,36 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 14.482.842,18 zł, z czego wydatki bieżące 11.816.542,27 zł, wydatki majątkowe - 2.666.299,91 zł.
Uchwała zwiększyła też plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 8.500,00 zł oraz wprowadziła cztery nowe zadania inwestycyjne. Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2.666.299,91. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług, związanych z remontem budynku socjalnego w Grodzisku ( kwota 25.000,00 zł), na montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Kupientynie (kwota 6.000,00 zł), zmniejszono planowane wydatki na remont strażnicy OSP, dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami w związku z dodatkowymi ponadwymiarowymi godzinami świetlic przyznanymi przez Radę Gminy. Dokonano również przesunięć w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zgłoszonymi zmianami zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego we wsi Kupientyn.
W zakresie zadań własnych inwestycyjnych zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup pompy do stacji uzdatniania wody”, zastępując je zadaniem „Zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody” ( kwota 70.000,00 zł). Dodano również trzy nowe zadania – zakup programów komputerowych do ewidencji zużycia wody i program rejestr VAT ( łączna kwota 15.600 zł), w związku z koniecznością dostosowania oprogramowania do nowych regulacji prawnych i obowiązków związanych z centralizacją VAT w Gminie i plikiem JPK. Zaplanowano dotację dla OSP Hołowienki w kwocie 12.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków o 74.100,00 zł na zadaniu „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej”.

Jak już informowaliśmy, burzliwa dyskusja wywiązała się dopiero w końcowej części sesji. Rozmawiano o przedłużającym się remoncie przepustu na drodze krajowej w Kurowicach, co skutkuje znacznym niszczeniem nawierzchni na drodze gminnej. – Kto będzie naprawiał drogę Hołowienki – Zembrów, którą przebiega objazd? - pytał radny z Zembrowa T. Kościuszko. Radny z Kurowic, Witold Deoniziak dopytywał się, czy przy okazji remontu przepustu będzie wykonany obiecany chodnik, łączący Kurowice z Zembrowem. Brak nadzoru skutkuje tym, że na budowie często nic się dzieje. Na stronie internetowej UG w Sabniach ukazała się ostatnio przypomnienie, iż objazd jest monitorowany oraz kontrolowany przez policję, a każdorazowe łamanie zakazu przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi. W poniedziałek 24 X przedstawiciele firmy realizującej inwestycję spotkali z władzami gminy. O wynikach spotkania poinformujemy o otrzymaniu informacji od wójta.

Warto przypomnieć, że atmosferę na sesji podgrzała też emocjonalna wypowiedź mieszkańca Kupientyna bardzo zaniepokojonego faktem, że Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Komentarze czytelników na naszej stronie internetowej świadczą o tym, że sprawa budzi zainteresowanie i bulwersuje. Miejmy nadzieję, że słowa wypowiedziane na sesji przez przewodniczący Wacław Mikołajczuk o potrzebie naprawienia błędu popełnionego przy sporządzeniu planu zostaną dotrzymane i aktywność gospodarcza mieszkańców Kupientyna i Niecieczy będzie mogła rozwijać się bez przeszkód, z korzyścią dla nich samych i dla gminy.
J.O.

« wróć | komentarze [6]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

wiem. Skąd ty to wszystko wiesz?.

Ewa
2016-11-14 15:49:29

Na 13 pensje w styczniu zabrakło - to zaciągnęli pożyczkę 1,3 mln . Dobrze gospodarzą to się należy ... Tylko dlaczego spłata do 2026 r - to jeszcze 2 kadencje rządów zaplanowali ???

Tak się rządzi , a co ...
2016-11-12 20:41:53

do 2026 - 10 lat zadłużyli gminę po uszy - to ONE jeszcze 2 kadencje majom rządzić ?

ale numer
2016-11-12 19:41:03

Na miejscu Wójta jak radni nie protestują to 5 mln bym dobrał pożyczki a nie 1,3 mln. bo tyle zabrakło na grudzień 2016 r...to i tak ostatnia kadencja pewnie będą upadać ? A czy z hukiem , się zobaczy ?

cwana gapa
2016-11-12 19:29:42

Takie gminki nie mają racji bytu. PiS planuje zlikwidować 967 gmin. Gmina ma liczyć minimum 10 000 mieszkańców i mieć budżet nie mniejszy niż 280 zł na mieszkańca. Powiat rządowy ma liczyć 100 000 ludzi stale mieszkających w powiecie. Jeśli te projekty wejdą w życie to nie będzie gmin Sabnie, Ceranów, Bielany, Sokołów Podl. Jabłonna Lacka i Repki w takim kształcie jak istnieją. Wybory ze zmianami przewidują na czerwiec 2018r.

wiem
2016-11-12 14:37:18

a gdzie plan zagospodarowania terenu wokół zalewu wreszcie ? doczekam się za życia ?


2016-11-06 23:01:42
Strona 1/1


Dane kontaktowe