17
2020
2017-12-12

Kolejna gmina obniża podatki


Podczas sesji Rady Gminy Bielany w dniu 1 grudnia radni przyjęli projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości, podatków od środków transportowych, ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy Bielany obowiązywać będą nowe stawki podatków od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 od 1 m2 powierzchni,

 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 od 1 m2 powierzchni.

A także od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,40od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zmianie ulegną także stawki rocznych podatków od środków transportowych. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od roku produkcji, dopuszczalnej masie całkowitej oraz jego wpływu na środowisko naturalne stawki wyniosą:

Dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 roku:

 • powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie – 348 zł (spełniające normy EURO) i 504 zł (niespełniające normy Euro),

 • powyżej 5,5 do 9 ton włącznie – 636 zł (spełniające normy EURO) i 900 zł (niespełniające normy EURO),

 • powyżej 9 i poniżej 12 ton – 996 zł (spełniające normy EURO) i 1212 zł (niespełniające normy EURO).

Dla pojazdów wyprodukowanych po 2000 roku:

 • powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie – 504 zł (spełniające normy EURO) i 636 zł (niespełniające normy EURO),

 • powyżej 5,5 do 9 ton włącznie – 780 zł (spełniające normy EURO) i 924 zł (niespełniające normy EURO),

 • powyżej 9 i poniżej 12 ton – 1200 zł (spełniające normy EURO) i 1440 zł (niespełniające warunki EURO).

Wysokość stawek rocznych podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zależna jest od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia.

Wysokość stawek rocznych podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Wyprodukowane do 2000 roku:

 • powyżej 3,5 i poniżej 12 ton – 1404 zł (spełniające normy EURO) i 1548 zł (niespełniające normy EURO).

Wyprodukowane po 2000 roku:

 • powyżej 3,5 i poniżej 12 ton – 1548 zł (spełniające normy EURO) i 1692 zł (niespełniające normy EURO).

Wysokość stawek rocznych podatku od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zależy od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia.

Wysokość stawek rocznych podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego:

Wyprodukowane do 2000 roku:

 • od 7 i poniżej 12 ton – 852 zł (spełniające normy EURO) i 912 zł (niespełniające normy EURO).

Wyprodukowane po 2000 roku:

 • od 7 i poniżej 12 ton – 1008 zł (spełniające normy EURO) i 1080 zł (niespełniające normy EURO).

Wysokość stawek rocznych podatku od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zależy od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

Wysokość stawek rocznych podatku od autobusów zależy od wieku pojazdu, ilości miejsc siedzących oraz jego wpływu na środowisko i wynosić będzie odpowiednio:

Wyprodukowane do 2000 roku:

 • mniej niż 22 miejsca – 1512 zł (spełniające normy EURO) i 1560 zł (niespełniające normy EURO),

 • 22 miejsca lub więcej – 1692 zł (spełniające normy EURO) i 1884 zł (niespełniające normy EURO).

Wyprodukowane po 2000 roku:

 • mniej niż 22 miejsca – 1620 zł (spełniające normy EURO) i 1632 zł (niespełniające normy EURO),

 • 22 miejsca lub więcej – 1884 zł (spełniające normy EURO) i 2088 zł (niespełniające normy EURO).

Podczas sesji radni uchwalili także nową średnią cenę skupu żyta. Obniżyli ją z kwoty 52,49 zł za 1 dt do kwoty 52,00 zł za 1 dt. Podobnej obniżce uległa kwota średniej ceny sprzedaży drewna – z kwoty 197,06 zł za 1 m3 do kwoty 180,00 zł za 1 m3.
 

Oprac. Katarzyna Dybowska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe