2
2020
2018-07-03

Jednogłośne absolutorium dla wójt Sterdyni


W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. na  XXXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Sterdyń  radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 wójt Gminy Sterdyń Grażynie Sikorskiej. Wójt po uzyskaniu absolutorium dziękowała radnym, sołtysom, pracownikom za zaangażowanie i współpracę.

Poza radnymi gminy, sołtysami, kierownikami gminnych jednostek, w sesji uczestniczyli radni powiatowi – Jan Godlewski i Zdzisław Żochowski. Porządek prawie trzygodzinnych obrad był bardzo bogaty. Nie zabrakło też emocji. Na początku wójt Grażyna Sikorska przedstawiła szczegółową informację o realizacji uchwał Rady Gminy i działalności Wójta Gminy za okres między sesjami. Odniosła się również do zarzutów skierowanych na niedawnej sesji powiatowej wobec jej osoby przez radnego Zdzisława Żochowskiego. Stwierdził on, ze to wójt przekazała Ośrodek Zdrowia Niepublicznemu ZOZ Starówka, przez co ponad 3 mln. „idzie” do kieszeni prywatnego właściciela. Wójt Sikorska przypomniała, że już od 2013 roku Ośrodek Zdrowia w Sterdyni nie podlega SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim, tylko znajduje się w strukturach Starówki. Zaprzeczyła, jakoby podpisała szkodzącą SPZOZ umowę, bo w 2013 roku wójtem nie była. Natomiast w bieżącym roku wygasała pięcioletnia umowa dzierżawy. Komisja, po dokonaniu analizy pracy przychodni (mieszkańcy są bardzo zadowoleni z usług) i uwzględnieniu faktu, iż właściciel NZOZ Starówka zainwestował w remont budynku duże środki, postanowiła przedłużyć umowę na 3 lata.

Wójt przedstawiła również informacje o aktualnych inwestycjach w Gminie Sterdyń. A dzieje się dużo. Między innymi budowana jest droga gminna do Dąbrówki i na kol. Lebiedzie, wkrótce będzie kontynuacja budowy drogi do Kiełpińca i do Kiezi, trwa przebudowa świetlic na kol. Seroczyn i w Sterdyni. W maju br. wykonano cząstkowy remont znacznie zniszczonych w czasie zimy kilku dróg gminnych (Kolonia Dzięcioły, Szwejki, Grądy, Stelągi, Lebiedzie-Dzięcioły Bliższe, Seroczyn – Kolonia). W celu właściwego utrzymania poboczy zakupiono kosiarkę bijakową drogową. Na inwestycje Gmina pozyskała znaczne fundusze, między innymi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i LGD „Tygiel Doliny Bugu”.

W 2017 zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych na ogólna kwotę 5 200 tys. Dla porównania w 2015 – na 1 mln. zł, w 2016 r. – na kwotę 360 tys. V/wójt Rostkowski wyjaśniał, że na początku kadencji składane były wnioski o dofinansowania, sporzadzana dokumentacja, a ubiegły rok to czas inwestycji. Oto niektóre z nich: przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach, sporządzenie dokumentacji związanej z przebudową drogi krajowej nr 63 w Sterdyni, przekazanie na rzecz Powiatu dotacji celowej w wysokości 46 000 zł na przebudowę drogi kategorii powiatowej w Paderewku, przebudowa drogi gminnej w Kamieńczyku, Starych Mursach, Szwejkach, Nowym Ratyńcu, Nowych Mursach, Kuczabach, Dzięciołach Dalszych, ul. Nowoprojektowanej w Sterdyni oraz na odcinkach Chądzyń-Kol.Seroczyn-Seroczyn, przebudowa chodnika w Sterdyni na ul. Strażackiej, zakup - syreny selektywnej dla OSP Paderewek i motopompy TOHATSU dla OSP Mursy, kosiarki samojezdnej, ciągnika rolniczego równiarki drogowej ciągnikowej, pługa do odśnieżania; montaż oświetlenia ulicznego w Stelągach Kolonii oraz na ul.Seroczyńskiej, Strażackiej i Wojska Polskiego w Sterdyni, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chądzyniu, sporządzenie dokumentacji Otwartych Stref Aktywności w Paderewku, Łazowie, Starych Mursach, utworzenie "Klubu Senior +" w Sterdyni. Warto dodać, że zadłużenie Gminy wynosi 21% dochodów i zmiejszyło się z 37%.

Radni pytali o jakość wybranej technologii budowy dróg gminnych. Wątpliwości te wyjaśniał zastępca wójta Tomasz Rostkowski. Radni, wykorzystując obecność radnego Godlewskiego, pytali o remont mostu w Kiełpińcu, oferowali pomoc. „Trzeba uzbroić się w cierpliwość, na razie przygotowana ma być ekspertyza. Nastąpił znaczny wzrost cen, co ogranicza zakres prac na drogach powiatowych” – odpowiadał Jan Godlewski. Wójt i radni wyrażali też pretensje, że Gmina Sterdyń jest pomijana przez powiat, jeśli chodzi o inwestycje na drogach. Pytano też o most w Matejkach. Radny Godlewski wyjaśniał, ze potrzeby są duże, środków mało. Władze Gminy pytano o solary, v/wójt Rostkowski wyjaśniał, że złożono ponad 70 wniosków, starczyło dla 7 gmin. Podobnie, jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie. Obecnie Sterdyń jest na liście rezerwowej

Obecni na sesji mieli szereg uwag i wniosków, czasami przekazywanych w sposób emocjonalny. Mieszkanka kol. Mursy zarzucała władzom gminy, że przywieziony na drogę żwir nie został rozrzucony i jest złej jakości. Wójt wyjaśniała, że jeśli żwir jest zakupiony z funduszu soleckiego, to trzeba zgłaszać do gminy, kiedy sprzęt do rozgarniania ma przyjechać. Apelowała również, aby nie przyjmować słabego żwiru. Z kolei v/wójt Rostkowski zwrócił uwagę na to, że w niektórych miejscowościach rolnicy przedłużają pola aż do pasa drogi, tym samym likwidując odpływowe rowy. Z tego powodu po ulewnych deszczach lub wiosennych roztopach droga ulega niszczeniu.

Poza przegłosowaniem uchwały o udzieleniu absolutorium, radni jednogłośnie - po wysłuchaniu sprawozdań i projektów zmian przedstawionych przez skarbnik Marię Bogucką, informacji oraz pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej - podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sterdyń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sterdyń na lata 2018-2030, zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2018. W uchwale budżetowej plan dochodów zwiększono o 20 tys. zł - po zmianach wynosi łącznie 15 672 882. 21 zł. O 20 tys. zł zwiększono też plan wydatków – do 16 821 735. 82 zł. Zmieniono też plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa. Dokonano zmian w dotacjach udzielonym podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Przyjęto sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za rok 2017 oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sterdyń. Jeśli chodzi o mienie komunalne, to gmina ma problem z odzyskaniem długu ze strony byłej rozlewni wódek. Bardzo powoli pracują sądy, dwa lata trwał proces rozwiązywania spółki. Spółka nie jest wykreślona z KRS-u, więc majątek nie może przejść na skarb państwa. Trwają rozmowy na temat sprzedaży lub wydzierżawienia budynku po szkole w Kiełpińcu wraz z rozległym terenem. Być może będzie tam ulokowany dom opieki dla osób starszych lub ośrodek rehabilitacyjny. Gmina ma działki do sprzedania, ale jest coraz mniej chętnych.

Wiesława Tymińska, kierownik GOPS, przedstawiła oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017. Kilka informacji – liczba ludności w gminie ciągle spada, na dzień 31 grudnia Gminę Sterdyń zamieszkiwało 4 111 osób. W PUP zarejestrowanych było 88 bezrobotnych. Ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 109 osób, czyli 2,65%.Zwiększa się liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększyły się wydatki na zadania polityki społecznej. Koszt zadań zleconych, finansowanych z budżetu Wojewody w 2017 r. wyniósł prawie 3,5 mln. zł, środki finansowe na zadania własne to ponad 500 tys. zł. Ocena została przyjęta przez radnych.
 J.O.
 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe