17
2020
2017-06-24

Informacja z posiedzenia PZZK w Sokołowie Podlaskim w sprawie ASF


20 czerwca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokołowie Podlaskim poświęcone przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W posiedzeniu udział wzięli kierownicy powiatowych służb: weterynarii, policji, straży pożarnej, burmistrzowie, wójtowie, kierownicy i właściciele zakładów pracy branży mięsnej na terenie powiatu, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.
Komisja obradowała pod przewodnictwem Leszka Iwaniuka Starosty Sokołowskiego. Posiedzenie odbyło się w związku z niepokojącą w ostatnich kilku dniach ilością zachorowań na ASF trzody chlewnej na terenach powiatu siemiatyckiego i łosickiego (od 8 do 19 czerwca – 12 nowych ognisk).
Powiatowa Lekarz Weterynarii Anna Boczoń – Borkowska  poinformowała o aktualnej sytuacji w zakresie ilości zachorowań trzody na ASF na terenie powiatów ościennych i stwierdziła, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna i niepokojąca. Stwierdziła,
że jeśli nie podejmiemy szybkich działań zapobiegawczych, to jest to kwestia krótkiego czasu, kiedy ogniska zaczną się pojawiać na naszym powiecie, gdzie nie tylko zostanie wprowadzona strefa niebieska, ale i czerwona. To z kolei  będzie rodziło daleko idące niekorzystne konsekwencje jak np. zakaz obrotu i uboju zwierzętami, a nawet zakaz hodowli. Narażone na przeniesienie ASF są w szczególności gminy położone wzdłuż rzeki Bug jak: Repki, Jabłonna, Sterdyń i Ceranów.
Dyrektor Sokołowskich Zakładów mięsnych wskazał na zagrożenia społeczne, bo jeśli choroba przeniesie się na Powiat Sokołowski, może to skutkować zwolnieniem z zakładu w pierwszym rzucie ok. 500 osób z 1600 tam pracujących.  Zwolnienia takie również nastąpią w innych zakładach branży mięsnej naszego powiatu.
Jako czynniki największego ryzyka i źródła przenoszenia choroby wskazano przede wszystkim:
·      kupowanie trzody chlewnej z niewiadomych źródeł;
·      brak bioasekuracji przez właścicieli w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody
( przenoszenie na obuwiu, odzieży wirusa ASF np. z miejsc żerowania dzikich świń, których populacja jest w dużej mierze zarażona ASF);
·      penetracja przez zarażone dziki pól uprawnych, czy podchodzenie bezpośrednio do siedzib ludzkich;
·      pokątny handel trzodą ze stad nie zarejestrowanych (właściciele zarażonych szt. często próbują je sprzedać po  bardzo atrakcyjnej cenie),
·      nie rejestrowanie stad  przez właścicieli tzw. pokątne hodowle.
W czasie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność podjęcia działań związanych ze zwalczaniem  zagrożeniem ASF jak:
·      zwiększenie  świadomości społecznej wśród hodowców i rolników w zakresie zagrożeń jakie niesie ASF oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa;
·      wyeliminowanie stad nie rejestrowanych i zaostrzenie kar dla niezdyscyplinowanych hodowców;
·      ograniczenie do minimum handlu nie rejestrowanymi sztukami trzody chlewnej;
·      bezwzględne stosowanie bioasekuracji przez hodowców zarówno tych dużych jak i mniejszych;
·      duże ryzyko przeniesienia wirusa ASF istnieje w związku z penetracją skażonych terenów leśnych za rzeką Bug przez mieszkańców naszego powiatu w trakcie grzybobrania czy zbierania jagód;
·      fałszywie pojęta solidarność środowiskowa i tolerancja społeczna dla zachowań mogących przyczynić do rozszerzenia wirusa ASF.
Po wyczerpującej dyskusji Starosta Sokołowski - Leszek Iwaniuk, podsumował posiedzenie Zespołu i określił rekomendacje dla: burmistrzów, wójtów, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Policji z koniecznością  szybkiego podjęcia  następujących działań;
         Burmistrzowie, Wójtowie
1.      Bieżące monitorowanie zagrożenia na swoim terenie działania i współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym oraz Policją;
2.      W porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii przeprowadzenie akcji uświadamiającej w formie bezpośrednich kontaktów z rolnikami w zakresie właściwych zachowań ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa ASF;
3.      Rozpropagowanie wśród lokalnej społeczności otrzymanych ze Starostwa Powiatowego materiałów uświadamiających w formie ulotek związanych ze zwalczaniem ASF;
4.      Rozpoznanie na swoim terenie działania gospodarstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej, w których jest podejrzenie, że występują nierejestrowane stada;
5.      Zapoznanie rolników z koniecznością rejestracji nawet najmniejszych stad trzody chlewnej i grożących sankcjach za zaniechanie rejestracji;
6.      Przypomnienie o zakazie obrotu trzodą pochodzącą z nierejestrowanych źródeł;
7.      Uświadomienie mieszkańcom społecznych skutków rozprzestrzeniania się wirusa ASF (zagrożenie zamknięciem zakładów prowadzącym przetwórstwo mięsne i utrata pracy przez wielu pracowników - nawet kilkuset, zakaz produkcji trzody chlewnej).
Komendant Powiatowy Policji
1.      Wprowadzenie posterunków na mostach w m. Frankopol i m. Nur, kontrolujących wszystkie pojazdy pod kątem przewozu trzody chlewnej i sprawdzanie czy przewożona trzoda pochodzi z rejestrowanych stad;
2.      Zwiększenie intensywności patrolowania dróg publicznych wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy powiatu w celu ograniczenia migracji trzody z nierejestrowanych gospodarstw z terenu sąsiadujących powiatów;
3.      Przeprowadzenie kontroli targowisk i dróg prowadzących do nich pod kątem wyeliminowania nielegalnego obrotu trzodą chlewną;
4.      Prowadzenie ścisłej współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.
5.      Bieżąca współpraca w zakresie ASF z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,  Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym oraz burmistrzami i wójtami;
Powiatowy Lekarz Weterynarii
1.      Bieżące monitorowanie zagrożenia  w powiecie sokołowskim i ścisła współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, burmistrzami i wójtami  oraz Policją;
2.      We współpracy z burmistrzami i wójtami  przeprowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej wśród hodowców trzody i ludności rolniczej, w zakresie zasad właściwego postępowania, ograniczającego rozprzestrzenianie się wirusa ASF;
3.      Przeprowadzenie kampanii profilaktyczno - informacyjnej w środkach masowego przekazu i trybie zwyczajowo przyjętym;
4.      Prowadzenie kontroli gospodarstw hodujących trzodę chlewną pod kątem przestrzegania zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF, oraz gospodarstw w których występuje podejrzenie o nie zarejestrowanie stada;
5.      W przypadku stwierdzenia posiadania trzody nierejestrowanej i pochodzącej z nieznanych miejsc podejmować działania związane z eliminacją jej z rynku rolnego z jednoczesnym stosowaniem sankcji karnych.
            Na spotkaniu Wydział Zarządzania Kryzysowego przekazał samorządowcom i kierownikom zakładów pracy branży mięsnej - 4500 szt. ulotek ze wskazaniami niezbędnymi do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Ulotki o tej problematyce przekazała również Powiatowa Lekarz Weterynarii.
 www.powiat-sokolowski.pl

« wróć | komentarze [1]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

To ci ludzie kryzys przeżywają.

p35
2017-06-26 11:10:34
Strona 1/1


Dane kontaktowe