43
2019
2017-10-16

Czy skarga była zasadna?


 9 października w Jabłonnie lackiej odbyła się XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy. Radni debatowali nad pożyczką z WFOŚiGW, programem współpracy z organizacjami pożytku publicznego, planem ochrony rezerwatu przyrody, zabiegami pielęgnacyjnymi pomnika przyrody oraz... skargą na wójta gminy.

29 marca b.r. radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę
604 535,00 zł. Pożyczka miała być wykorzystana na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą "Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka". Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym koszt realizacji inwestycji obniżył się, co wpłynęło również na obniżenie kwoty planowanej pożyczki o 62 645,00 zł. Podczas sesji 9 października radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 541 890,00 zł. Zadanie "Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka" realizowane jest w trzech etapach. Na pierwsze dwa etapy została już podpisana umowa na pożyczkę z WFOŚiGW. Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na budowę kanalizacji sanitarnej w Jabłonnie Lackiej na ul. Łąkowej oraz budowę studni głębinowych w Jabłonnie i Dzierzbach Włościańskich. Na trzeci etap tj. budowę sieci wodociągowej z Jabłonny do Ludwinowa oraz w Morszkowie gmina ma pozytywną decyzję Zarządu WFOŚiGW na kwotę 300 000,00 zł.
Kolejnym punktem obrad była uchwała w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Jabłonna Lacka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Priorytetowymi działaniami publicznymi będą m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie; ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy; organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych; upowszechnianie wiedzy ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska naturalnego oraz wspieranie działań i inicjatyw mających na celu prezentację dorobku artystycznego lokalnych środowisk twórczych. Na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć w 2018 r. środki finansowe w wysokości 30 000 zł. Ich ostateczną wysokość określi Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2018 r.
Podczas sesji radni pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Skarpa Mołożewska". W przedstawionym projekcie wskazano identyfikacje oraz określono sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu, a także określono działania ochronne z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji. Rezerwat przyrody "Skarpa Mołożewska" został powołany w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych rzadkich i chronionych gatunków roślin ciepłolubnych praz ochrony skarpy przed erozją.
Radni uchwalili także projekt przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – Lipy drobnolistnej rosnącej przed plebanią w Czekanowie. Prace obejmą wycinkę martwych i nadłamanych gałęzi rosnących w koronie drzewa, wykonanie w koronie cięć prześwietlających i korygujących oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych konarach odpowiednim preparatem. Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie prac pielęgnacyjnych zgłosił Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Boboli w Czekanowie.
Ostatnim punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Wiesława Michalczuka, która 25 września wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy. Skarga na działalność wójta dotyczyła usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu na drodze gminnej z terenu posesji nr 85 w Bujałach-Gniewoszach. Wystosował ją Andrzej Remiszewski. Radni uznali skargę za bezzasadną, ponieważ podczas wizji lokalnej 13 września przedstawiciele straży pożarnej stwierdzili, że stan drzew nie zagraża bezpieczeństwu. W dniu 29 września współwłaścicielka działki Wanda Bujalska zgłosiła w Urzędzie Gminy zamiar usunięcia drzew. Decyzję swoją poparła pisemną zgodą od pozostałych współwłaścicieli. Po przeprowadzeniu oględzin przez pracowników Urzędu Gminy i sporządzeniu protokołu oględzin, wójt wydał zgodę na usunięcie trzech drzew gatunku jesion. W związku z tym Komisja Rewizyjna Rady Gminy uznała, że wójt podjął wszystkie niezbędne działania w granicy swoich kompetencji.
Jak się okazuje, nie była to pierwsza skarga na wójta wystosowana przez Andrzeja Remiszewskiego. Wcześniejsze zarzuty były przedstawiane w skargach wystosowanych w kwietniu i maju b.r. Dotyczyły one m.in. składowania obornika przez Wojciecha Wantusiaka. naprzeciwko budynku skarżącego. Po otrzymaniu skargi, wójt odbył rozmowę z właścicielem obornika i otrzymał informację, że nawóz zostanie zagospodarowany w najbliższym okresie wegetacyjnym roślin. Faktycznie, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez wójta oraz pracownika urzędu Damiana Woźniaka stwierdzono, że w obiecanym terminie obornik został usunięty, a grunt pod miejscem składowania zaorany. Wtedy również Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wójt Wiesław Michalczuk podjął wszystkie niezbędne działania w tej sprawie.
Katarzyna Dybowska

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe