17
2020
2019-02-12

Były uwagi do Przewodniczącego


W środę 30 stycznia odbyła się IV sesja Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki. Radni uchwalili m.in. nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami, określili wysokość diet radnych oraz sołtysów i wybrali nowego Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Rolnej. Długą i emocjonalną dyskusję radni prowadzili podczas punktu przewidzianego na wnioski i oświadczenia.

Pierwsze głosowanie dotyczyło zasadności wniosku Pana Adama Kościńskiego z dnia 18 listopada 2018 r. w sprawie sieci wodociągowej od miejscowości Telaki do Kolonii Telaki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627. Radni stosunkiem głosów 12 do 2 uznali wniosek za bezzasadny. W uzasadnieniu treści uchwały możemy przeczytać, że w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki Rada Miasta i Gminy nie przewiduje dalszej rozbudowy sieci wodociągowej, szczególnie w miejscowości Telaki. Ponadto czytamy: "Właściciel tej nieruchomości może dokonać przełączenia sieci wodociągowej, wykonując we własnym zakresie i na swój koszt przyłącze wodociągowe. Zważywszy na usytuowanie budynku mieszkalnego w obrębie działki gruntu (budynek położony w niewielkiej odległości od drogi wojewódzkiej i w znacznej – około 400 m od drogi gminnej) wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci w drodze gminnej wymagałoby poniesienia znacznych kosztów. Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 stanowiłoby kosztowne dla Gminy zadanie inwestycyjne." Dodatkowo w uzasadnieniu pojawiła się informacja, że w 2019 r. planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków i na tę właśnie inwestycję Gmina przeznaczy znaczną część środków własnych.

Kolejna uchwała dotyczyła wysokości diet radnych. Ustalono, że będą otrzymywać oni wynagrodzenie w wysokości 250 zł za udział w sesji bądź komisji. Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzyma 300 zł za udział w sesji, a Przewodniczący Komisji – również 300 zł za udział w posiedzeniu Komisji. Przewodniczący Rady Gminy otrzyma dietę w wysokości 1340 zł miesięcznie. W przypadku nieobecności radnego na sesji lub komisji, jego pensja ulegnie zmniejszeniu o kwotę 250 zł. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Tego dnia uchwalono także wysokość diet dla sołtysów i Przewodniczących Zarządu Osiedli. Będą oni otrzymywać wynagrodzenie w kwocie 150 zł za udział w posiedzeniu.

Podczas sesji przedstawiono wniosek radnej Ewy Arciechowskiej, w którym rezygnowała ze stanowiska Przewodniczącej Komisji Ekonomiczno-Rolnej. Radni przychylili się do jej prośby. Na nowego Przewodniczącego wybrano jednogłośnie radnego Jana Oleszczuka.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Radni zadecydowali, że na terenie Miasta Kosów Lacki kwota ta wyniesie 13 zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. Na terenie wiejskim Gminy Kosów Lacki opłata ta została ustalona na 12 zł. Jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny, opłata została ustalona w kwocie 25 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Stawka ta obowiązuje na terenie całej gminy Kosów Lacki.

Gdy przyszedł czas na wnioski i oświadczenia radnych, głos zabrał radny Stanisław Kuziak (Przewodniczący Rady w minionej kadencji). Zauważył on, że obecny Przewodniczący Wiesław Wiśniewski w sposobie prowadzenia obrad, nie przewiduje czasu na dyskusję. W odpowiedzi usłyszał, że miejscem stosownym do podjęcia dyskusji są zebrania Komisji. Po uwadze Stanisława Kuziaka, że zgodnie ze statutem Przewodniczący powinien otwierać i zamykać dyskusję, Wiesław Wiśniewski zadeklarował, że od kolejnego posiedzenia wprowadzi dyskusje do porządku obrad.

Radni pytali również o sprawę drogi po nasypie kolejowym pomiędzy Sokołowem Podlaskim, a Kosowem Lackim. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Jan Słomiak:

- Dyrektor Ostrowski w pierwszym kwartale tego roku ogłosi przetarg na przygotowanie dokumentacji projektu. Ogłosił również, że droga będzie przechodziła przez tereny Sokołowa specustawą.

Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe