17
2020
2019-05-14

Audyt wykazał liczne nieprawidłowości


We wtorek 30 kwietnia 2019 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy Ceranów. W spotkaniu uczestniczył Adam Bela z Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, który przedstawił zebranym sprawozdanie z audytu finansowo-rachunkowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Ceranów.

21 października 2018 roku odbyły się w Polsce wybory samorządowe. W gminie Ceranów o fotel wójta rywalizowały dwie osoby: dotychczasowa radna gminna Ewa Agnieszka Częścik oraz ówczesny wójt Krzysztof Młyński. Druga tura wyborów przesądziła o zwycięstwie Ewy Częścik. Nowa wójt swoje urzędowanie rozpoczęła od zlecenia przeprowadzenia audytu zewnętrznej firmie z Warszawy, gdyż decyzje finansowe podejmowane przez Krzysztofa Młyńskiego i jego współpracowników budziły wątpliwości u mieszkańców gminy.

Podstawą przeprowadzenia audytu były księgi rachunkowe, sprawozdania budżetowe, dokumenty księgowe, uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na rok 2018 oraz kolejne uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ceranów oraz kolejne uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ceranów i wewnętrzne regulacje gospodarki finansowej urzędu gminy. W ramach audytu badano rzetelność prowadzonych w Urzędzie Gminy ksiąg rachunkowych, tym samym sprawdzono czy księgi rachunkowe prawidłowo odzwierciedlają stan rzeczywisty finansów urzędu i czy ewidencja księgowa była realizowana zgodnie z obowiązującym prawem.

Ze sprawozdania przedstawionego przez audytora Adama Belę jednoznacznie wynika, iż w podanym okresie gmina Ceranów sporządzała sprawozdania finansowe na bazie nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Wniosek taki nasuwa się po stwierdzeniu szeregu nieprawidłowości. Warto przypomnieć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób nieodzwierciedlający stanu rzeczywistego, stanowi naruszenie art. 24 pkt. 1 ustawy o rachunkowości.

Jak wynika ze sprawozdania, w ewidencji księgowej zaangażowania wydatków nie wprowadzano na bieżąco wszystkich zawieranych umów, świadczących o zaciągniętych zobowiązaniach. Liczne umowy nie były wykazywane w sprawozdaniach o wydatkach, ponieważ gdyby zostały w nich ujęte, wartość zaangażowania przekroczyłaby limit wydatków w planie wydatków. Umowy te nie były przedkładane skarbnikowi gminy Ceranów, ponieważ brak na nich kontrasygnaty skarbnika. Kontrasygnata skarbnika oznacza, iż gmina posiada środki na opłacenie zobowiązań.

W regulowaniu płatności nie przestrzegano uregulowań prawnych, wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. W transakcjach między przedsiębiorcami, a podmiotami publicznymi termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekraczać co do zasady 30 dni kalendarzowych. W dniu 8 sierpnia 2018 r. wójt gminy Ceranów podpisał zlecenie na rozbudowę instalacji elektrycznej kotłowni oraz altany przy budynku gminnym w miejscowości Ceranów. Za wykonane prace została wystawiona faktura z 90-dniowym terminem płatności. Podobna sytuacja dotyczyła zlecenia na wykonanie montażu syreny strażackiej wraz z wymianą przyłącza w miejscowości Wszebory, podpisanego w dniu 19 października 2018 r. oraz zlecenia na wykonanie dowieszania oświetlenia drogi gminnej po istniejących słupach od drogi wojewódzkiej nr 695 w kierunku szkoły w miejscowości Ceranów, podpisanego w dniu 2 października 2018 roku. Wymienione zobowiązania w dniu zaciągnięcia nie miały pokrycia w planie finansowym gminy Ceranów, nie zostały wprowadzone do ewidencji zaangażowania i nie zostały wykazane jako zobowiązania wymagalne. Dodatkowo, wydatki ponoszone na bieżące remonty zaliczano do wydatków inwestycyjnych, tym samym błędnie informowano o wysokości poniesionych nakładów finansowych na działania rozwojowe gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kierownik jednostki budżetowej ma upoważnienie do zaciągania zobowiązań tylko do wysokości kwot wydatków ujętych w planie finansowym jednostki na dany rok. W przypadku gminy Ceranów zaciągano zobowiązania ponad plan, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W trakcie roku na podstawie zawartych umów o pomocy finansowej lub przyznanych dotacjach od innych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan dochodów gminy. Audyt wykazał jednak brak dokumentacji o przyznaniu dotacji od WFOŚiGW oraz od Dyrekcji Dróg Krajowych. Urząd Gminy w Ceranowie nie otrzymał także wpływu środków z tego tytułu. Na rok 2018 zaplanowano również wpływy ze sprzedaży majątku, nie podając jednak jego źródła. Mając na uwadze zasady przyznawania pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, brak umów czy decyzji o przyznanie dotacji oraz podania, jaki majątek przeznacza się do sprzedaży, należy stwierdzić, że dochody majątkowe gminy Ceranów na rok 2018 zostały zawyżone.

Na podstawie ewidencji księgowej oraz sprawozdania o stanie zobowiązań stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Ceranów posiadała zobowiązania z tytułu: zaciągniętych pożyczek - 282.691,43 zł, zaciągniętych kredytów - 2.672.754 zł, zleconych wydatków, które nie miały pokrycia w planowanych dochodach, a więc nie były również ujęte w planie wydatków - 165.344,49 zł. Wydatki te były zlecane w sposób niekontrolowany tj. bez sprawdzania, czy są przewidziane w budżecie gminy. Jak stwierdził audytor Adam Bela, ewidencja księgowa prowadzona była w sposób uznaniowy i nie prezentowała prawdziwego zaangażowania środków oraz rzeczywistego wykonania wydatków. “Chaotyczny sposób zarządzania finansami publicznymi, niezgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, ograniczył działalność rozwoju gminy Ceranów na najbliższe lata” - czytamy w sprawozdaniu.

W trakcie przeprowadzania audytu, okazało się, że znaczna część dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne z lat 2015-2018 jest niekompletna. Brakuje m.in. protokołów postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, protokołów z otwarcia ofert, zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty, protokołów odbioru robót, a nawet umów. Kilka postępowań
o zamówienie publiczne, pomimo zawartych umów, nie znalazło się na liście zapytań ofertowych. Ponadto wielu zapłat dokonywano bez przedmiotowych protokołów odbioru, co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [4]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Jak zwykle więcej krzyku niz to warte.

zz
2019-05-19 12:31:19

Drodzy anonimowi internauci co się z wami dzieje. Obrzucajcie błotem jak do tej pory a cisza.


2019-05-15 19:08:17

Wreszcie ktoś, kto zaprowadzi porządek. Tak trzymać!

ArKan
2019-05-15 10:13:24

Za Jaja okularnika !!!!

Agresor
2019-05-15 05:50:52
Strona 1/1


Dane kontaktowe