17
2019
2018-06-26

Absolutorium, kwiaty i tort


W środę 20 czerwca odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy w Repkach, podczas której przedstawiono sprawozdania z pracy organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Repki za 2017 rok, przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Repki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok oraz przyznano absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu.

Sprawozdanie z pracy organów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Repki za 2017 rok składało się z licznych prezentacji przybliżających m.in. pracę Wójta Gminy, pracę Urzędu Gminy, sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi, pracę jednostek oświatowych, pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, informację o ogłoszonych i przeprowadzonych postępowaniach publicznych realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej, odczytano projekt uchwały w sprawie przyznania absolutorium dla Wójta Gminy Repki z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017. Głosowania nie poprzedziła dyskusja, gdyż radni nie mieli pytań. 10 radnych opowiedziało się za przyznaniem absolutorium, dwóch było przeciwnych.

Po podjęciu uchwały przewodniczący Rady Gminy Adam Czarnocki podziękował Wójt Krystynie Mikołajczuk-Bohowicz za gospodarne zarządzanie gminnym budżetem i realizowanie zamierzonych inwestycji. Prosił także o kandydowanie przez Wójt w najbliższych wyborach. Na koniec wręczono Wójt kwiaty i każdy z obecnych radnych mógł jej osobiście pogratulować.

Po zakończeniu sesji, wójt zaprosiła wszystkich radnych, sołtysów i mieszkańców biorących udział w sesji na tradycyjny „tort absolutoryjny”.

Dochody gminy w 2017 r. wyniosły 20.330.794 zł, co stanowiło 100,53 proc. planu.

Wydatki budżetowe w 2017 r. wyniosły 21.336.039 zł, co stanowiło 96,73 proc. planu.

Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 3.771 zł, a wydatki na jednego mieszkańca to 3.957,71 zł, w tym wydatki inwestycyjne (także w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wyniosły – 771,91 zł.
 Katarzyna Dybowska 

« wróć | komentarze [0]

Dodaj komentarz

Komentarz zostanie dodany po akceptacji przez administratora serwisu


Odśwież kodKomentarze do tego wpisu

Nie utworzono jeszcze komentarzy dla tego wpisu

Strona 1/1


Dane kontaktowe